logo
นักวิจัย ส.วิศวกรรมศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติโดย วช.

นักวิจัย ส.วิศวกรรมศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย วช.

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นิรันดร มาแทน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะนักวิจัยที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2565 จากสำนักการงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ 1.”Dry wood : ระบบควบคุมการอบไม้อัตโนมัติ” รางวัลระดับดี สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย 2.”Stress Wood : เครื่องวัดความเค้นในไม้แปรรูปอุตสาหกรรมความแม่นยำสูง” รางวัลระดับดี สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย คือ

1. เรื่อง “DryWooD: ระบบควบคุมการอบไม้อัตโนมัติ” ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย มีนักวิจัย ดังนี้

รศ.ดร.นิรันดร มาแทน
อาจารย์กรกต สุวรรณรัตน์
นายทวีศิลป์ วงศ์พรต
นายธัญญวีร์ รสมัย
นายวินิช เพ็ชรมณี

2.เรื่อง “StressWooD Meter: เครื่องวัดความเค้นในไม้แปรรูปอุตสาหกรรมความแม่นยำสูง” มีนักวิจัย ดังนี้
รศ.ดร.นิรันดร มาแทน
ดร.ประเวศน์ เดี่ยววินิช
ผศ.ดร.สถาพร จันทวี
ผศ.ดร.สัจจพันธ์ ลีละตานนท์
ดร.ศรเทพ วรรณรัตน์
นายทวีศิลป์ วงศ์พรต
นางสาวกุลธิดา ศรีสุชาติ
นายอุกฤษฎ์ ภวัคธานนท์
นายใจเพ็ชร โต๊ะหมาด
นางมัลลิกา เรืองศรี

ผลงานวิจัยทั้ง 2 ชิ้น ได้รับการพัฒนาจนกระทั้งปัจจุบัน สามารถนำมาใช้งานได้จริงในระดับอุตสาหกรรม และได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย

นักวิจัย ส.วิศวกรรมศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย วช.
นักวิจัย ส.วิศวกรรมศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย วช.
Facebook Comments Box