โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
สรุปผลงานเด่นทางด้านการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

สรุปผลงานเด่นทางด้านการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ในสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโลยี ที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ดังนี้

1.ผลงานวิจัยตีพิมพ์รายบุคคล (ผลงานวิจัยตีพิมพ์ 1:1) จำนวนทั้งสิ้น 31 คน จากที่ต้องทำผลงาน 38 คน คิดเป็น 81.6% ซึ่งเป็นสำนักวิชาที่มีผลงานสูงสุดในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2. อาจารย์ผู้มีจำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus Quartile 1 และ 2 มากที่สุด ดังนี้                                                                                                                                              – รศ.ดร.สุธน ศรีวะโร หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ จำนวน 4 ฉบับ 

  – ผศ.เยาวเรศ ศิริสถิตกุลย์ หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ จำนวน 4 ฉบับ

อาจารย์ผู้มีจำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus Quartile 1 และ 2 มากที่สุด

3. อาจารย์ผู้ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารฐานข้อมูล Scopus Quartile 1 ที่มีค่า Percentile สูงสุด ดังนี้
  – ผศ.ดร.เกศรา เสนีย์ศรีสกุล หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ วารสาร Energy ค่าเปอร์เซนไทล์ที่ 98

อาจารย์ผู้ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารฐานข้อมูล Scopus Quartile 1 ที่มีค่า Percentile สูงสุด

4. อาจารย์ผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่มีค่า ISI Impact Factor สูงสุด ดังนี้
 – รศ.ดร.สุธน ศรีวะโร หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ วารสาร Construction and Building Materials ค่า ISI Impact Factor 6.141

4. อาจารย์ผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่มีค่า ISI Impact Factor สูงสุด

5. อาจารย์ผู้ที่ผลงานวิจัยตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิงสูงสุด ดังนี้ 
 – รศ.ดร.ณัฐวิทย์ วัฒนสกุลพงศ์ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ จำนวนการอ้างอิง 273 ครั้ง

5. อาจารย์ผู้ที่ผลงานวิจัยตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิงสูงสุด

6. อาจารย์ผู้ที่มี H-index สูงสุดสามลำดับแรก ดังนี้
 – ผศ.ดร.วิชิพันธุ์ รองวงศ์ H-index = 22 หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม
 – รศ.ดร.ณัฐวิทย์ วัฒนสกุลพงศ์ H-index = 19 หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์
 – รศ.ดร.นิรันดร มาแทน H-index = 17 หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์

อาจารย์ผู้ที่มี H-index สูงสุดสามลำดับแรก

7. อาจารย์ผู้ได้รับทุนวิจัยภายนอกสูงสุดในปีงบประมาณ 2564 ดังนี้
 – รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ จำนวน 1,699,391 บาท

7. อาจารย์ผู้ได้รับทุนวิจัยภายนอกสูงสุดในปีงบประมาณ 2564
Facebook Comments Box