หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม และ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หารือสร้างเครือข่ายความร่วมมือ โครงการสหกิจศึกษาและด้านการพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม

      ในวันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม 2563 หัวหน้าสาขา และคณาจารย์ในหลักสูตรคณาจารย์และบุคลาการหลักสูตรวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หารือสร้างเครือข่ายความร่วมมือ โครงการสหกิจศึกษาและด้านการพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ อาคารศูนย์สหกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   

      การหารือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เปิดโอกาสให้นักศึกษารายวิชาสหกิจศึกษาของหลักสูตรวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม ได้เข้ารับการฝึกงานในสายงานต่างๆ ในบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

      ทั้งนี้จะมุ่งเน้นให้นักศึกษาคิดพัฒนาโครงการต่างๆ ในระหว่างการสหกิจศึกษา เช่น การคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ การลดต้นทุนในการผลิต ซึ่งมีโครงการของนักศึกษาจำนวนหลายโครงการ ที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดและนำมาใช้ได้จริง ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมหรือผลงานวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบันได้อีกด้วย

Facebook Comments Box