logo

นศ. วิศวกรรมโยธา สร้างชื่อคว้ารางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันแก้ปัญหาทางวิศวกรรมปฐพี

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สามารถคว้ารางวัลเหรียญทองแดง ในเวทีการแข่งขันแก้ปัญหาทางวิศวกรรมปฐพี  จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธ์ ในวันที่ 12 กันยายน 2563 โดยมีสถาบันการศึกษากว่า 10 สถาบัน ทั่วประเทศ เข้าร่วมแข่งขัน โดย ผู้เข้าร่วมแข่งขันประกอบด้วย นายณัฐพงค์ รัตนสุวรรณ นายวุฒิชัย แก้วแจ่ม และนางสาวตอยยีบะห์ ซาและภายใต้การดูแลโดย ดร.เรจีย์ แก้วส่อง ผศ.ดร.กัมปนาท สุขมาก และ ผศ.ดร.ปฏิมาพร สุขมาก

วัตถุประสงค์หลักในการจัดการแข่งขันเพื่อให้นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีได้แสดงความคิดและความรู้ทางด้านวิชาวิศวกรรมปฐพี และได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้อันจะนำไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน และเป็นการสร้างเครือข่ายของวิศวกรปฐพีรุ่นใหม่ การแข่งขันเป็นลักษณะการแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมปฐพีโดยทำ PowerPoint นำเสนอถึงวิธีการแก้ปัญหาต่อคณะกรรมการเพื่อแสดงความคิดวิเคราะห์จากการแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมปฐพีและฐานราก ในยุคที่ Covid-19 สร้างข้อจำกัด แต่ในขณะเดียวกันได้เปิดกว้างสำหรับการใช้แบบแผนใหม่ๆ ตามแนวทาง New Normal โดยครั้งนี้ได้เปิดให้เข้าร่วมการแข่งขันผ่านการออนไลน์เป็นครั้งแรก

นับว่าเป็นความสำเร็จอีกก้าวของสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่สามารถคว้ารางวัลจากการแข่งขัน ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้ เกิดจากการทำงานเป็นทีม การฝึกฝน การทดลองทดสอบ แก้ไขปัญหาและอุปสรรค ซึ่งนักศึกษาได้นำวิชาความรู้ที่ได้จากการศึกษาในรายวิชาต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมปฐพี มาบูรณาการและประยุกต์ใช้ ก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านความคิด การวางแผน จนนำมาสู่ความสำเร็จในผลงานครั้งนี้

จึงถือว่าเป็นอีกความสำเร็จด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ในการบูรณาการร่วมกันของนักศึกษา ที่สามารถนำความรู้ในวิชาชีพที่เรียนมาทางด้านวิศวกรรมปฐพี  มาใช้ในการทดสอบสถานการณ์จริงในเวทีการแข่งขันระดับชาติ ซึ่งมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และเกณฑ์การแข่งขันที่มาตรฐาน ทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้แสดงความสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพจนจนได้มาซึ่งรางวัลดังกล่าว สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยอย่างภาคภูมิใจ และยังเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษารุ่นน้องต่อไป

ผู้เรียบเรียง  ผศ.ดร. วริษฐ์ วิปุลานุสาสน์

Facebook Comments Box