นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า ทัศนศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม นครศรีธรรมราช

     ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าเยี่ยมชมดูงานศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม เพื่อศึกษาดูงานประวัติความเป็นมาและความสำคัญของไฟฟ้า พร้อมกับศึกษาข้อมูลพื้นฐานของกระบวนการการผลิตกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องจักรการผลิตไฟฟ้าที่เคยใช้งานจริงในโรงไฟฟ้าขนอมหน่วยที่ 1 ซึ่งถือเป็นการศึกษาความรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียน โดยดำเนินการตามมาตรการของศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอมอย่างเคร่งครัด อาทิ การคัดกรองอุณหภูมิ การใส่หน้ากากอนามัย และการเว้นระยะห่าง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะที่เข้าชมเป็นอย่างดี พร้อมมาตรการการทำความสะอาดสื่อนิทรรศการทุกๆ 2 ชั่วโมง  และจุดบริการเจลล้างมือแอลกอฮอล์
     ศึกษากฎระเบียบการเข้าชมและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ New Normal ของศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอมได้ที่ https://www.egco.com/uploads/finder/files/
      นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาที่กำลังศึกษาอยู่ของ นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 เพื่อเป็นการสร้างมโนทัศน์ของวิศวกรไฟฟ้า สาขาไฟฟ้ากำลัง และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ New Chip On board ของหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ด้วยทางหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดการเรียนการสอน โดยเน้นการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน การศึกษาดูงาน ผสานกับการปฏิบัติจริงให้เกิดประสบการณ์ และแนวทางการพัฒนาตนเองในสาขาวิชาชีพ โดยมีการบูรณาการเรียนการสอนในชั้นเรียน EEE62- มโนทัศนพื้นฐานวิศวกรรม 
      ดังนั้นทางหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จึงได้จัดโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการขึ้น เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการ รวมทั้งระบบการทำงานในสถานประกอบการจริง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และบูรณาการความรู้ที่ได้รับ ทั้งจากการเรียนการสอนและการศึกษาจากสถานที่จริง ในการพัฒนาตนเองทั้งในด้านการเรียน การทำโครงงานหรือการวิจัย รวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับออกสหกิจศึกษา
Facebook Comments