อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ มอบโล่รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่อาจารย์ที่ผ่านการรับรองการสอนภายใต้กรอบ UKPSF

      วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบโล่รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้แก่ผู้ได้รับรางวัล จำนวน 17 คน และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ให้แก่อาจารย์ที่ผ่านการรับรองการสอนเป็น Fellowship ภายใต้กรอบ UKPSF  จำนวน 30 คน   ในพิธีก่อนวาระการประชุมบริหาร ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร

     สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับผลงานวิจัยดีเด่น ซึ่งมีอาจารย์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงค์  คุณจริยกุล โดยได้รับรางวัลดีเด่นในด้านสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

รายชื่ออาจารย์ประจำของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับการรับรองเป็น Fellowship

ระดับ Senior Fellow ประกอบด้วย

1. รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ  บุญกาญจน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา  เพ็ชรกิจ  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับ Fellow ประกอบด้วย

1. อาจารย์ ดร.ชิระวัฒน์  วัฒนพานิช  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี


2. รองศาสตราจารย์ ดร.กำชัย  นุ้ยธิติกุล  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

3.รองศาสตราจารย์ ดร.สุธน  ศรีวะโร  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย) โครงการพิเศษ

 

และสำนักวิชาขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลจากสำนักวิชาต่างๆ ซึ่งสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก https://intranet.wu.ac.th/th/detail/18216

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ส่วนสื่อสารองค์กร

Facebook Comments