การเตรียมสอน ‘ออนไลน์’ เลี่ยง COVID – 19 ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ออกประกาศปรับใช้การเรียนการสอน “ออนไลน์” ในสถานการณ์ COVID-19 เริ่มใช้ทุกรายวิชาตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 นี้ ดังนั้นคณาจารย์ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ทั้งหมดอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้อาจารย์และนักศึกษาต้องปรับตัวสู่สภาวะการเรียนรู้ที่ไม่คุ้นเคย เพื่อให้สามารถจัดการชีวิตในการทำงานจากบ้าน (Work from home) ได้อย่างลงตัว

คณะทำงาน Infographic at School of Engineering and Technology โดย อาจารย์ ดร. เกศรา เสนีย์ศรีสกุล จึงไม่พลาดที่จะขอสัมภาษณ์ อาจารย์ ดร. กัมปนาท สุขมาก รองคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ในเรื่องของการเตรียมตัวเพื่อจะสอนออนไลน์ ในช่วงของวิกฤต COVID – 19 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

  • การเตรียมตัวในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
  • อุปกรณ์พื้นฐานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มคุณภาพการเรียนการสอนออนไลน์
  • โปรแกรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่เหมาะสม
  • รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เช่น การสอนแบบ live  และการสอนแบบบันทึกเทปเพื่อดูย้อนหลัง
  • การมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) เช่น  การถามตอบของผู้สอนและผู้เรียน  ขณะทำการสอน 
  • การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เช่น สอบออนไลน์

ซึ่งจากการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์แล้วพบว่า อาจารย์ต้องใช้เวลามากขึ้นในการเตรียมการสอน นักศึกษาพร้อมเรียนรู้จากการสั่งงานและการบ้าน ทำให้นักศึกษาต้องขวนขวายเรียนรู้ด้วยตนเองที่มากกว่าที่เคยเรียนในชั้นเรียนอย่างที่ผ่านมา  แต่ก็สามารถทำการเรียนการสอนออนไลน์ได้อย่างราบรื่น  สนุกสนานทั้งผู้เรียนผู้สอน ถือเป็นก้าวสำคัญในการเรียนรู้เพื่อก้าวสู่ Digital Transformation ด้านการศึกษาสำหรับสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้เรียบเรียง: ผศ.ดร. วริษฐ์ วิปุลานุสาสน์

Facebook Comments Box