สวท. มุ่งเสริมสมรรถนะด้านการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ UKPSF

มหาวิทยาวลัยลักษณ์ ได้ปฏิรูปการเรียนการสอน เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ ด้วยการนำระบบพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล โดยใช้กรอบมาตรฐานวิชาชีพ The UK Professional Standards Framework (UKPSF) ของ The Higher Education Academy (HEA) ประเทศสหราชอาณาจักร เพื่อเสริมสร้างบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เป็นมาตรฐาน โดยได้เข้าเป็นสมาชิกของ HEA เพื่อสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมในการพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ตามมาตรฐานวิชาชีพ UKPSF

ระบบ UKPSF มีองค์ประกอบ 3 ส่วน ที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน คือ ส่วนที่ 1 Area of Activity ได้แก่ กิจกรรมหรือสมรรถนะในการจัดการและสนับสนุนการเรียนรู้ การออกแบบและการประเมินการสอน การให้โจทย์แก่นักศึกษาในการเรียน คิด วิเคราะห์อย่างจริงจัง ส่วนที่ 2 Core Knowledge ได้แก่ ความรู้หลัก คือ การมุ่งเน้นให้อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ในเนื้อหาอย่างจริงจัง เพื่อให้อาจารย์สอนนักศึกษาได้อย่างถูกต้อง และส่วนที่ 3 Professional Values ได้แก่ เกณฑ์คุณค่าในการเป็นอาจารย์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน

โดยคณาจารย์ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ   UKPSF จำนวนรวม  13  คน  แบ่งเป็น  ระดับ Senior Fellow (SF) จำนวน 1 คน และระดับ Fellow (F)  จำนวน 12 คน โดยคณาจารย์ของ สวท. ได้มีการจัดการเรียนการสอนด้วยการบูรณาการองค์ประกอบของกรอบ UKPSF ซึ่งเป็นลักษณะของการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning ผ่านวิธีการจัดการเรียนรู้หลากหลายวิธี และใช้เทคโนโลยี Smart Classroom เพื่อจัดการเรียนรู้แบบ Active learning มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นับเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าเพื่อมุ่งไปสู่การนำมาตรฐาน UKPSF มาใช้เป็นการสร้างมาตรฐานด้านการเรียนการสอนของ สวท. เพื่อเสริมประสิทธิภาพอาจารย์ ให้มีทักษะความสามารถ ความเป็นมืออาชีพมากขึ้น และนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไป

ผู้เรียบเรียง: ผศ.ดร. วริษฐ์  วิปุลานุสาสน์

Facebook Comments