WU SET CARE – SET แคร์ ดูแลคุณ

สำนักวิชาส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนอย่างมีความสุขตลอดช่วงการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก โดยมีทีมงานเพื่อทำหน้าที่ดูแล ให้ปรึกษา และให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในเรื่องต่างๆทั้งการเรียน ทุนการศึกษา และการทำงานระหว่างการศึกษา


สำนักวิชาได้เตรียมให้การช่วยเหลือแบบออนไลน์ผ่านทาง Facebook WU SET CARE ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าไปติดตามความก้าวหน้าในการทำงานของทีมผู้ดูแลนักศึกษาและกิจกรรมต่างๆสำหรับนักศึกษา รวมทั้งสอบถามปัญหาผ่านระบบข้อความของ Facebook ได้ โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนในช่วงโควิด-19 ที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้ใช้การเรียนการสอนแบบออนไลน์จากที่บ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส

https://www.facebook.com/WUSETCARE/

Facebook Comments