นักศึกษาวิศวกรรมโยธา เข้าร่วมกิจกรรม “Thai Obayachi winter camp 2019”

ในวันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม Thai Obayachi winter camp 2019 โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 2 คน ได้แก่ นายณัฐดนัย ดาวสุวรรณ และ นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีภูมิ นักศึกษาชั้นปีที่ 4
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นการฝึกอบรมหลักสูตร Ceiling Work and M&E above Ceiling อีกทั้งทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เห็นบรรยากาศการทำงานจริง และสถานที่จริงของ Bangping stockard และ O-NES Tower

Facebook Comments