หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จัดกิจกรรม Basic SCADA Workshop

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรม Basic SCADA Workshop ในวันที่ 4 มกราคม 2562 ณ อาคารวิชาการ 4 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร โดยเชิญวิทยากร อาจารย์ รศ.ดร.เกริกชัย ทองหนู และ อาจารย์ ดร.สุวลี ชูวาณิชย์ ซึ่งเป็นการบรรยาย สาธิต และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง ระบบการส่งข้อมูลในระยะไกล เพื่อใช้ในการตรวจสอบ เก็บข้อมูล และควบคุมกระบวนการผลิตต่างๆ ที่มีหน่วยควบคุมอยู่ห่างไกลกับกระบวนการผลิต เพื่อรองรับเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 ในการผลักดันประเทศไปสู่ Thailand 4.0 โดยเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการเสริมทักษะและประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า

Facebook Comments