โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิศวกรรมเคมีเเละเคมีเภสัชกรรม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์เเละเทคโนโลยี ศึกษาดูงาน ณ บริษัท นทีชัย จำกัด

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณาจารย์ของหลักสูตรวิศวกรรมเคมีเเละเคมีเภสัชกรรม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย ผศ.ดร.นิรัติศัย รักมาก นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม สำนักวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาดูงาน ณ บริษัท นทีชัย จำกัด ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1 หมู่ 2 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎ์ธานี ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องดื่ม ผลิตสุรากลั่น และสุราผสม ให้ความอนุเคราะห์นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตสุราขาวที่เป็นผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท ไปจนถึงการเรียนรู้ระบบการผลิตพลังงานก๊าซชีวภาพ (Biogas) และการบำบัดน้ำเสียของบริษัท ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงอุตสากรรม ในด้านคุณลักษณะของน้ำที่ระบายออกจากโรงงาน โดยจะสอดคล้องกับรายวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบของมลภาวะสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและข้อกำหนดทางสิ่งแวดล้อม แหล่งกำเนิดและคุณลักษณะของน้ำเสียจากอุตสาหกรรมและวิธีการบำบัด แหล่งกำเนิดของมลภาวะอากาศ กระบวนการควบคุมอนุภาคมลสารและการปลดปล่อยมลภาวะอากาศ ของเสียอันตรายและการกำจัด จากประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ณ สถานที่จริง และนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต อีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับออกสหกิจศึกษาอีกด้วย ทั้งนี้ทางสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม สำนักวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ต้องขอขอบพระคุณวิทยากร บุคลากร และพนักงานทุกท่านของ บริษัท นทีชัย จำกัด เป็นอย่างสูงที่คอยให้ความรู้ พาเยี่ยมชมโรงงาน และให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแก่คณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม สำนักวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางสาขาฯ จะมีโอกาสเข้าเยี่ยมชมที่ บริษัท นทีชัย จำกัด อีกในครั้งถัดไป

Facebook Comments Box