logo
ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดบรรยาย PEP Talk โดยคุณศรัณยู ชูชื่น

ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดบรรยาย PEP Talk โดยคุณศรัณยู ชูชื่น

ในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ จัดโครงการ PEP Talk ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 โดยท่านวิทยากรพิเศษ คุณศรัณยู ชูชื่น รองผู้จัดการงานวิศวกรรมก่อสร้าง บริษัท ซียูอีแอล จำกัด ซึ่งท่านวิทยากรได้ถ่ายทอดประสบการณ์ การทำงานที่เกิดขึ้นจริงของท่านวิทยากร แก่นักศึกษาทำให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในสายงานที่ท่านวิทยากรได้เคยผ่านมาและได้มีการตอบคำถามให้แก่นักศึกษาที่มีความสงสัยเพิ่มเติมทำให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

ด้วยทางหลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความมุ่งหวังให้นักศึกษาของสำนักวิชาฯ สามารถเรียนในมหาวิทยาลัยได้ตามแผนการศึกษา มีความสุขกับการเรียน และได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างสร้างสรรค์ มีแนวคิดและทัศนคติในการมองโลกเชิงบวก สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของสำนักวิชาได้อย่างทันเหตุการณ์

Facebook Comments Box