logo
ส.วิศวกรรมศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมคณบดีพบนักศึกษา

ส.วิศวกรรมศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมคณบดีพบนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม “คณบดี คณาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนักศึกษา ภาคการศึกษา 1/2565” เป็นกิจกรรมที่จัดเป็นประจำทุกภาคการศึกษา  ณ อาคารเรียนรวม โดยมี รศ.ดร.สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ ดำรงตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับและให้แง่คิดแก่น้องๆนักศึกษา การจัดกิจกรรมนี้มีความมุ่งหวังให้นักศึกษาของสำนักวิชาฯ สามารถเรียนในมหาวิทยาลัยได้อย่างตามแผนการศึกษา มีความสุขกับการเรียน และได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างสร้างสรรค์ มีแนวคิดและทัศนคติในการมองโลกเชิงบวก สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างเหมาะสม และเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของสำนักวิชาในด้านต่างๆ ให้นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ทุกคนได้รับทราบ ทั้ง เรื่องคณาจารย์ งานวิจัย การเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ทั้งที่จัดโดยสำนักวิชา และสโมสรนักศึกษา เนื่องจากภาคการศึกษาที่ 1/2565 อยู่ในช่วงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทางสำนักวิชาจึงดำเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย เป็นต้น

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความมุ่งหวังให้นักศึกษาของสำนักวิชาฯ สามารถเรียนในมหาวิทยาลัยได้อย่างตามแผนการศึกษา มีความสุขกับการเรียน และได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างสร้างสรรค์ มีแนวคิดและทัศนคติในการมองโลกเชิงบวก สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของสำนักวิชาได้อย่างทันเหตุการณ์ ด้วยเหตุนี้จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการของนักศึกษาขึ้น เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาของสำนักวิชามีแนวความคิดและทัศนคติในการการมองโลกเชิงบวก สามารถยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและแก้ปัญหาที่ประสบอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการได้พบปะระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษา ได้พูดคุยใน บรรยายกาศที่เป็นกันเองจะทำให้รับทราบข้อมูลด้านการเรียนของนักศึกษาแต่ละบุคคลในเชิงลึก ซึ่งได้จากการสะท้อนความคิดเห็นของนักศึกษาที่ได้ร่วมกิจกรรมและหากเกิดปัญหาหรืออุปสรรคใดๆขึ้นกับนักศึกษาก็จะทำให้อาจารย์ที่ปรึกษาและสำนักวิชาเข้าไปรับทราบเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้ได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม อันจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา ในหลักสูตรในการติดตามดูแล และให้ความช่วยเหลือนักศึกษา อย่างต่อเนื่องและเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาต่อไป

กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ คณจารย์ และนักศึกษาทุกชั้นปีจากหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ วิศวกรรมซอฟแวร์ ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ และหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์

Facebook Comments Box