logo
นักศึกษาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานโรงผลิตน้ำประปาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นักศึกษาวิศวกรรมโยธาศึกษาดูงานโรงผลิตน้ำประปาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ในวันพุธ ที่ 9 มีนาคม 2565 คณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 3 ทัศนศึกษาดูงาน ณ โรงผลิตน้ำประปาของส่วนอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ในรายวิชาวิศวกรรมประปาและน้ำเสีย

ทางหลักสูตรวิศวกรรมโยธา ได้จัดการเรียนการสอน โดยเน้นการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน การศึกษาดูงาน ผสานกับการปฏิบัติจริงให้เกิดประสบการณ์ และแนวทางการพัฒนาตนเองในสาขาวิชาชีพ โดยมีการบูรณาการเรียนการสอนในชั้นเรียน

นักศึกษาวิศวกรรมโยธาศึกษาดูงาน

ดังนั้นทางหลักสูตรวิศวกรรมโยธา จึงได้จัดโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการขึ้น เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธาได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการ รวมทั้งระบบการทำงานในสถานประกอบการจริง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และบูรณาการความรู้ที่ได้รับ ทั้งจากการเรียนการสอนและการศึกษาจากสถานที่จริง ในการพัฒนาตนเองทั้งในด้านการเรียน การทำโครงงานหรือการวิจัย รวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับออกสหกิจศึกษา

Facebook Comments Box