โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ม.วลัยลักษณ์ ลงนาม MOU กับบริษัท ไร้ท์ รีแอคติเวชั่น จำกัด (มหาชน)

ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมประชุมพัฒนาโครงการวิจัย มองไกลถึงปี 2566

ในวันที่ 24 พ.ย. 64 มีการประชุมเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินโครงการวิจัย โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ นำโดย ศ.ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ และ ศ.ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการศูนย์ฯ ตามลำดับ ได้หารือร่วมกับหัวหน้าสถาบันร่วมของศูนย์ฯ ได้แก่ ศ.ดร.ปราโมช รังสรรค์วิจิตร (คณบดีวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ) ศ.ดร.ดวงดาว อาจองค์ (หัวหน้าภาควิชาวัสดุศาสตร์ จุฬาฯ) รศ.ดร.ประเสริฐ เรียบร้อยเจริญ (หัวหน้าภาควิชาเคมีเทคนิค จุฬาฯ) รศ.ดร.ธนิษฐ์ ปราณีนรารัตน์ (ตัวแทนหัวหน้าภาควิชาเคมี จุฬาฯ) รศ.ดร.สิริพล อนันตวรสกุล (หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี ม.เกษตรศาสตร์) ผศ.ดร.นิติ ยงวณิชย์ (หัวหน้าภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ม.ศิลปากร) รศ.ดร.ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์ (หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี) และ ผศ.ดร.เกศรา เสนีย์ศรีสกุล (รักษาการแทนหัวหน้าสาขาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ม.วลัยลักษณ์) โดยมีทีมงานของศูนย์ฯ ด้านโครงการวิจัยและความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเข้าร่วมรับฟังข้อคิดเห็น

ทั้งนี้เพื่อนำข้อสรุปไปวางแผนและพัฒนาเป็นข้อเสนอโครงการที่จะดำเนินการของบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 ซึ่งครอบคลุมการวิจัยที่ตอบโจทย์ภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม รวมถึงชุมชนในโลกยุคใหม่

Facebook Comments Box