โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
วิศวกรรมไฟฟ้า ม.วลัยลักษณ์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์

วิศวกรรมไฟฟ้า ม.วลัยลักษณ์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์ โรงเรียนเทศบาล2 จ.ตรัง

วันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2564 คณาจารย์ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนเทศบาล2
(วัดกะพังสุรินทร์) จังหวัดตรัง โดยกิจกรรมจัดอยู่ในรูปแบบออนไลน์ ZOOM ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมาก โดยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 6 สายวิทย์-คณิต เพื่อให้นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมตอนปลายทราบถึงข้อมูลระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2565

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดสอน แขนงงานไฟฟ้ากำลัง (Power) : เรียนเกี่ยวกับพวกไฟฟ้าแรงสูง จะเรียนพวกการวางระบบไฟฟ้าจากที่ผลิตไฟมายังโรงไฟฟ้า และจากโรงไฟฟ้ามาสู่ชุมชน ยังรวมไปถึงการวางระบบไฟหลักๆที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม หรือในอาคารบ้านเรือนอีกด้วย สำหรับน้องๆ ที่สนใจสมัครเรียนสามารถสมัครสอบหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://entry.wu.ac.th/

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน
1.นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 2. แผนการศึกษาวิทย์-คณิต
2. เกรดเฉลี่ยสะสม (4-5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50

การประชาสัมพันธ์เชิงรุก เป็นกิจกรรมที่จำเป็นต้องดำเนินการเนื่องจาก จะทำให้สาขาวิชาเป็นที่รู้จักของนักเรียนมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับนักเรียนที่มีความสนใจที่จะศึกษาต่อทางด้านนี้ให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องทั้งในเรื่องของการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไปจนถึงการประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษาไปแล้ว ซึ่งในการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะมีทั้งการพูดบรรยายของคณาจารย์ และศิษย์เก่าของโรงเรียนที่มาศึกษาในสาขาวิชา ซึ่งคาดว่ากิจกรรมดังกล่าวจะสามารถเพิ่มจำนวนนักเรียนที่จะมาสมัครเรียนมากยิ่งขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นและเป็นที่คุ้นเคยในวงกว้างของนักเรียน และเพื่อให้บุคลทั่วไปทราบข้อมูลของหลักสูตร ลักษณะการเรียน การสอนเพิ่มขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

Facebook Comments Box