โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
วิศวกรรมโยธา ได้จัดกิจกรรมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ "การเตรียมเอกสารผลงานเพื่อยื่นขอสามัญวิศวกร" โดย ดร. ธเนศ วีระศิริ

วิศวกรรมโยธา จัดกิจกรรมบรรยาย “การเตรียมเอกสารผลงานเพื่อยื่นขอสามัญวิศวกร” โดย ดร. ธเนศ วีระศิริ

วันศุกร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 หลักสูตรวิศวกรรมโยธา ได้จัดกิจกรรมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การเตรียมเอกสารผลงานเพื่อยื่นขอสามัญวิศวกร” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรภายนอก ดร. ธเนศ วีระศิริ 

กิจกรรมนี้ถูกจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับชั้นปีที่ 1 – 4 และศิษย์เก่าสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบถึงวิธีการขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม การเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวิศวกรรุ่นพี่สู่วิศวกรรุ่นน้อง พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายวิศวกรให้เห็นถึงความสำคัญของการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม รวมถึงการแนะนำวิธีการปฏิบัติตนก่อนเข้าสู่วิชาชีพวิศวกรรม

วิศวกรรมไฟฟ้า ประชาสัมพันธฺหลักสูตร

ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือ ใบกว. ออกโดยสภาวิศวกร จำเป็นสำหรับการทำงานของวิศวกรเฉพาะงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้งานและสาธารณชน จะต้องได้รับการอบรมและทดสอบจากสภาวิศวกรในด้าน จรรยาบรรณ ความปลอดภัย กฎหมายท้องถิ่นเกี่ยวกับงานวิศวกรรมผลกระทบสิ่งแวดล้อม และทักษะวิศวกรรม จึงจะได้เป็นวิศวกรที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ประกอบด้วยสาขาวิศวกรรมควบคุม ได้แก่ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Facebook Comments Box