logo
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิศวะฯ ม.วลัยลักษณ์ ที่มีผลงานตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติฐานข้อมูล Scopus ประจำเดือนตุลาคม 2564

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิศวะฯ ม.วลัยลักษณ์ ที่มีผลงานตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติฐานข้อมูล Scopus ประจำเดือนตุลาคม 2564

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่มีผลงานตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติฐานข้อมูล Scopus ประจำเดือนตุลาคม 2564 ซึ่งมีบทความวิจัยตีพิมพ์จำนวน 3 ฉบับ ที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus Quartile 1 ซึ่งเป็น Top-tier Journal จำนวน 2 ฉบับ (10% แรกของกลุ่ม) และขอแสดงความยินดีแด่คณาจารย์ผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ดังต่อไปนี้

1. รศ.ดร.อาชว์ พรหมรักษา และ ผศ.ดร.นิรัติศัย รักมาก สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม วารสาร South African Journal of Chemical Engineering ซึ่งมีค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 97
2. ผศ.ดร.ปฏิมาพร สุขมาก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วารสาร Sustainability ซึ่งมีค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 84 และค่า ISI Impact factor 3.251
3. ผศ.ดร.อุเทน ทับทรวง สาขาวิชาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ วารสาร Microporous and Mesoporous Materials ซึ่งมีค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 92 และค่า ISI Impact factor 5.455

Facebook Comments Box