logo
ผศ.ดร.มนเทียร เสร็จกิจ

อาจารย์ ดร. มนเทียร เสร็จกิจ ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ”

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์ ดร. มนเทียร เสร็จกิจ  ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ”

ปัจจุบัน อาจารย์ ดร. มนเทียร เสร็จกิจ ดำรงตำแหน่งรองคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ซึ่งเป็นอาจารย์อีกท่านหนึ่งของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มากด้วยความสามารถ โดยอาจารย์มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Concrete Structures เป็นต้น

Facebook Comments Box