โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับผลการประเมินการปฏิบัติงาน ระดับดีเยี่ยม

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้แสดงความชื่นชมและยินดีกับบุคลากรสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับผลการประเมินการปฏิบัติงาน ระดับดีเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2563  และเพื่อเป็นการเชิดชูคุณค่าบุคลากร จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับผลการประเมินการปฏิบัติงาน ระดับดีเยี่ยม ดังนี้

กลุ่มบริหารวิชาการ (ตำแหน่งคณบดี)
        1. รศ.ดร. สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มวิชาการ
        1. ผศ.ดร. ทนงศักดิ์ อิ่มใจ สาขาวิศวกรรมโยธา
        2. ผศ.ดร. วิชิตพันธุ์ รองวงศ์ สาขาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม
        3. ผศ. เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัฉริยะ

สำหรับ เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมบุคคลตามดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา ตำแหน่งบริหารวิชาการ ประกอบด้วย 1. ภาวะความเป็นผู้นำ และความมีวิสัยทัศน์ 2. ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการบริหารงานบุคคลและทรัพยากร  3. การควบคุมตนเอง 4. มีความตั้งใจ ทุ่มเท อุทิศตนให้กับมหาวิทยาลัยและมุ่งผลสัมฤทธิ์ 5. ยึดมั่นในระบบธรรมาภิบาล และ 6. มีจริยธรรม ยืนบนฐานความซื่อสัตย์ ถูกต้องและดีงาม

ในส่วน เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมบุคคลตามดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา ตำแหน่งอาจารย์ ประกอบด้วย 1. มีความสนใจ ใฝ่รู้ ริเริ่มสร้างสรรค์ และการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 2. ยึดมั่นในจรรยาบรรณอาจารย์ 3. มีจิตสาธารณะ การให้ความร่วมมือ ประสานงานงาน และทำงานเป็นทีม 4. มีความตั้งใจ ทุ่มเท อุทิศตนให้กับมหาวิทยาลัยและมุ่งผลสัมฤทธิ์ 5. พัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ ตามนโยบายมหาวิทยาลัย 6. ยึดมั่นในระบบธรรมาภิบาล และ 7. มีจริยธรรม ยืนบนฐานความซื่อสัตย์ ถูกต้องและดีงาม

 

ผู้เรียบเรียง ผศ.ดร. วริษฐ์ วิปุลานุสาสน์

Facebook Comments Box