logo

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดค่ายอาสาพัฒนาระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ ครั้งที่ 10

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการ การฟื้นฟูระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำของศาสนสถาน หรือ ค่ายอาสาพัฒนาระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ ครั้งที่ 10 ณ วัดโคกเหล็ก อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันเสาร์ ที่ 5 กันยายน 2563

118983449_1705202436315393_4879187600408518164_n

สืบเนื่องจากโครงการ การฟื้นฟูระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำของอาคารและศาสนสถานในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย หรือค่ายอาสาพัฒนาระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ ครั้งที่ 3 ในปีการศึกษา 2562 วัดวัดสำนักม่วง ซึ่งอยู่ภายในอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ประสบผลสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สามารถฟื้นฟูระบบไฟฟ้าให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากแสงสว่างไม่เพียงพอ ซึ่งนับเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมต่อไป และสามารถนำความรู้ที่ได้จากในห้องเรียนไปใช้งานจริง ซึ่งถือว่าเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการทางสังคม และการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เช่น นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รายวิชา EEE62-101 มโนทัศน์พื้นฐานเกี่ยวกับวิศวกรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รายวิชา EEE62-211 วงจรไฟฟ้า นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รายวิชา EEE60-341 ระบบไฟฟ้ากำลัง 1 และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รายวิชา EEE-315 การออกแบบระบบไฟฟ้า

ทางหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของศาสนสถาน เนื่องจากในทุกศาสนาก็จะมีศาสนสถานเป็นศูนย์รวมของชุมชน ดังนั้นทางหลักสูตรจึงดำเนินโครงการเพื่อซ่อมแซมปรับปรุง และพัฒนาศาสนสถานของชุมชน ในปีการศึกษา 2562 คือ วัดโคกเหล็ก อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งทีมสำรวจได้มุ่งเน้นเลือก สถานที่ๆมีระบบไฟฟ้าพื้นฐานที่มีความชำรุดทรุดโทรมมาก ควรที่จะได้รับการดูแลทำนุบำรุงให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินจากระบบไฟฟ้าพื้นฐานที่ไม่ได้มาตรฐาน ทั้งนี้นอกจากประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่ชุมชนดังที่ได้กล่าวไปแล้ว โครงการนี้ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในสายวิชาชีพของตัวเอง ทำให้นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้าได้พบปัญหาจริงและเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รู้จักการวางแผนประเมินราคาอุปกรณ์ วางแผนการทำงานเป็นทีมอีกทั้งยังเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชนรายรอบมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดีอีกด้วย รวมถึงนักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ เป็นความรู้พื้นฐานทางด้านวิชาชีพ เพื่อนำไปต่อยอดความรู้ในอนาคตทั้งทางด้านวิชาการและอื่นๆ ต่อไป

Facebook Comments Box