ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม “คณาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม “คณาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ” ในวันพุธ ที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.45 น. โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ คณจารย์ และนักศึกษาทุกชั้นปีจากหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์  ซึ่งเป็นกิจกรรมคณาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนักศึกษา ซึ่งแยกพบในแต่ละหลักสูตร เพื่อนักศึกษาได้พบปะพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษา วางแผนเรื่องการลงทะเบียนเรียน และรับฟังคำร้องจากนักศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้สำนักวิชาฯ ได้มีการตรวจและป้องกันเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ดังนั้นนักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องผ่านการคัดกรองเชื้อ

ด้วยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความมุ่งหวังให้นักศึกษาของสำนักวิชาฯ สามารถเรียนในมหาวิทยาลัยได้อย่างตามแผนการศึกษา มีความสุขกับการเรียน และได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างสร้างสรรค์ มีแนวคิดและทัศนคติในการมองโลกเชิงบวก สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของสำนักวิชาฯ ได้อย่างทันเหตุการณ์

เหตุนี้จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการของนักศึกษาขึ้น เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาของสำนักวิชามีแนวความคิดและทัศนคติในการการมองโลกเชิงบวก สามารถยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและแก้ปัญหาที่ประสบอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการได้พบปะระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษา ได้พูดคุยใน บรรยายกาศที่เป็นกันเองจะทำให้รับทราบข้อมูลด้านการเรียนของนักศึกษาแต่ละบุคคลในเชิงลึก  ซึ่งได้จากการสะท้อนความคิดเห็นของนักศึกษาที่ได้ร่วมกิจกรรมและหากเกิดปัญหาหรืออุปสรรคใดๆขึ้นกับนักศึกษาก็จะทำให้อาจารย์ที่ปรึกษาและสำนักวิชาเข้าไปรับทราบเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้ได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม อันจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา ในหลักสูตรในการติดตามดูแล และให้ความช่วยเหลือนักศึกษา อย่างต่อเนื่องและเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาต่อไป   

Facebook Comments