ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประดู่ช่อที่ 23 แบบ New Normal

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 แบบ New Normal ใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมในช่วงโควิด พร้อมถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม ZOOM  

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563  คณะผู้บริหารนำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษารุ่นพี่ ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ประดู่ช่อที่ 23  ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี โดยปฎิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมในช่วงโควิด พร้อมถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม Zoom ไปยังห้องต่างๆในอาคารเรียนรวมและอาคารสถาปัตย์ฯ กว่า 80 ห้อง

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ร่วมนโยบายจัดกิจกรรมนี้ โดยมีนักศึกษาใหม่ทั้งหมด 208 คน ประกอบด้วย หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์  กล่าวโดยมีใจความสำคัญว่า  การก้าวเข้าสู่ชีวิตของการเป็นนักศึกษาถือเป็นก้าวที่สำคัญ นักศึกษาทุกคนต้องปรับตัวอย่างมากโดยเฉพาะในเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิตเพื่อที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้  โดยปัจจัยสำคัญที่นำนักศึกษาไปสู่ความสำเร็จได้นั้น นักศึกษาจะต้องมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า  มีวินัยอย่างเคร่งครัด ทำงานหนัก และเป็นคนดี  ซึ่ง ม.วลัยลักษณ์มีหลักนิยม 4 ประการที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี ประกอบด้วย กตัญญู รู้วินัย ใจอาสา พัฒนาภาวะผู้นำ

ในส่วนมหาวิทยาลัยเองได้มีการปรับตัวขนานใหญ่ในเรื่องต่างๆ ประกอบด้วย การปฏิรูปการเรียนการสอนใหม่ ไม่สอนแบบท่องจำ เน้นการสอนให้นักศึกษารู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ได้  โดยนำระบบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ หรือ The UK Professional Standards Framework (UKPSF) มาใช้  ปัจจุบันมีจำนวนอาจารย์ผ่านการรับรองการสอนภายใต้กรอบ UKPSF จำนวน 167 คน ถือเป็นจำนวนที่สูงที่สุดในประเทศไทย  ที่สำคัญระบบดังกล่าวยังส่งผลอัตราการตกออกของนักศึกษาลดลงจาก 30% ปัจจุบันเหลือเพียง 0.8 % เท่านั้น ทั้งนี้มหาวิทยาลัยตั้งเป้าหมายที่จะ Set Zero จำนวนนักศึกษาที่ตกออกตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 นี้ด้วย

 

อ่านเพิ่มเติมได้ที https://www.wu.ac.th/th/news/18232

Facebook Comments