เปิดตัวจดหมายข่าวสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 1

เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เวียนมาบรรจบในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ 2563 นี้  ถือเป็นฤกษ์ดีที่ทางคณะทำงานอินโฟกราฟฟิคและสื่อประชาสัมพันธ์ Information @ SET หรือ Infor.@SET จาก ส.วิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดทำจดหมายข่าว (Newsletter) ฉบับปฐมฤกษ์ กำหนดจัดพิมพ์เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับแบบรายไตรมาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ผลงานของคณาจารย์ ส.วิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ ทั้งในด้านผลงานวิจัย การประดิษฐ์คิดค้น เทคโนโลยีการเรียนการสอน และนำเสนอข่าวสาร รางวัลของนักศึกษาจากสำนักวิชา การนำความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์เผยแพร่สู่สังคม เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

สำหรับฉบับปฐมฤกษ์นี้ (ตีพิมพ์ 30 มีนาคม พ. ศ. 2563) ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ คณบดี ส.วิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ กล่าวต้อนรับและแนะนำหน่วยงาน จดหมายข่าว SET’s Newsletter ฉบับนี้ เริ่มจากการแนะนำคณะทำงาน Infor.@SET (หน้าที่ 2)

คณะทำงานอินโฟกราฟฟิคและสื่อประชาสัมพันธ์ (Infor.@SET) ได้จัดตั้งในเดือนมกราคม พศ 2563  มีหน้าที่จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ของสำนักวิชา และจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ คณาจารย์และนักศึกษาของสำนักวิชา ในรูปแบบเว็บไซต์และจดหมายข่าว ของสาขาวิชาซึ่งประกอบไปด้วย 5 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  สาขาวิศวกรรมเคมี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ  สาขาวิศวกรรมโยธา และสาขาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์จาก ส.วิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ จำนวน 13 คน ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ   UKPSF จำนวนรวม  13  คน  แบ่งเป็น  ระดับ Senior Fellow (SF) จำนวน 1 คน และระดับ Fellow (F)  จำนวน 12 คน  (หน้าที่ 3)

ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ทั่วโลกและประเทศไทยประสบปัญหา การแพร่ระบาด covid-19 ทำให้ทุกหน่วยงานเร่งใช้มาตรการระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ทางสำนักวิชาฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือต่างๆ  และนำเสนอกิจกรรมของนักศึกษาจากสาขาวิชาต่างๆ และขอแสดงความยินดีกับนักศึกษานักศึกษาสหกิจที่ได้รับรางวัลจากศูนย์สหกิจ  (หน้าที่ 5&8)

และช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด covid-19 ในประเทศไทยขณะนี้  คณะทำงาน Web and Infor @SET ขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพตามข้อแนะนำของทางรัฐบาล เพื่อที่จะผ่านวิกฤตการณ์นี้ ไปด้วยกัน ขอบคุณครับ

อ่านจดหมายข่าว (Click)

Facebook Comments