หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ

ชื่่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ

ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy Program in Materials Science and Engineering


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ)

ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy (Materials Science and Engineering)


ปรัชญา / วัตถุประสงค์

สาขาทางวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ เป็นสาขาที่ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติที่ได้รับจากการศึกษา ประสบการณ์และการค้นคว้าทดลอง เพื่อประยุกต์ใช้ด้วยวิจารณญาณในการ ใช้ประโยชน์วัสดุและแรงในธรรมชาติให้เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติอย่างถูกหลักเศรษฐศาสตร์
(1) ผลิตดุษฎีบัณฑิตทางด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ ที่มีความเข้าใจและความ เชี่ยวชาญเทคโนโลยีระดับสูง สามารถจะทํางานวิจัย มีทักษะการคิดวิเคราะห์การเรียนรู้ ด้วยตนเอง มีความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้การบูรณาการความรู้เพื่อการ พัฒนาการทํางาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และสร้างนวัตกรรมใหม่ทางด้านวัสดุโดยใช้ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม มาประยุกต์ได้อย่างเหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศด้านวัสดุ และสามารถปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องตามจรรยาบรรณวิชาชีพ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
(2) ส่งเสริมให้สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มีความแข็งแกร่งทางวิชาการ และมี การบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัยในสถาบัน มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากการสะสม องค์ความรู้จากงานวิจัยในการพัฒนาอุตสาหกรรม
(3) สร้างเสริมบรรยากาศที่เอื้ออํานวยให้เกิดการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัยทางด้าน วัสดุในระดับชาตินานาชาติตลอดจนสร้างนักวิจัยที่มีคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับ


คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

มีทักษะความรู้ด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่ดี ทักษะทางภาษาอังกฤษ รวมทั้งสามารถเริ่มต้นทำงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการแก้ปัญหา การเพิ่มคุณภาพของงาน การลดต้นทุน การใช้งานเพื่อต่อยอด และอื่น ๆ มีความเชียวชาญที่จะพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อหาทุนวิจัยเองได้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์


แนวทางประกอบอาชีพ

(1) งานราชการและรัฐวิสาหกิจ เช่น ตําแหน่ง นักวิชาการ อาจารย์นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ในสถาบันการศึกษา /สถาบันวิจัย
(2) งานเอกชน ตําแหน่ง นักวัสดุศาสตร์ วิศวกรวัสดุ นักวิทยาศาสตร์ในสถานประกอบการเกี่ยวกับวัสดุและ นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในโรงงานอุตสาหกร


แนวทางการศึกษาต่อ


ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 15,000.- บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 135,000.- บาท


โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 60 หรือ 61 หน่วยกิต (หลักสูตร 3 ปี)
แบบ 1.1
การวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
60 หน่วยกิต (สำหรับผู้ศึกษาที่จบปริญญาโท)
1. หมวดวิชาบังคับ 0 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเลือก 0 หน่วยกิต
3. หมวดวิทยานิพนธ์ 60 หน่วยกิต
แบบ 1.2
การวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
90 หน่วยกิต (สำหรับผู้ศึกษาที่จบปริญญาตรี)
1. หมวดวิชาบังคับ 0 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเลือก 0 หน่วยกิต
3. หมวดวิทยานิพนธ์ 90 หน่วยกิต
แบบ 2.1
การศึกษารายวิชาและการวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
61 หน่วยกิต (สำหรับผู้ศึกษาที่จบปริญญาโท)
1. หมวดวิชาบังคับ 0 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเลือก 16 หน่วยกิต
3. หมวดวิทยานิพนธ์ 45 หน่วยกิต

 


Facebook Comments
ser