หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

ภาษาอังกฤษ: Master of Engineering Program in Civil and Environmental Engineering


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

ภาษาอังกฤษ: Master of Engineering (Civil and Environmental Engineering)


ปรัชญา / วัตถุประสงค์

ปรัชญา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นการขยายการศึกษา เพื่อผลิตมหาบัณฑิตในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ให้มีความรู้และเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถเรียนรู้และนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม โดยคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม ผ่านงานวิจัยเชิงบูรณาการ ที่ตระหนักในคุณค่าของการดำเนินภารกิจ เพื่อเสริมสร้างกระบวนการที่คำนึงถึงการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน

วัตถุประสงค์
1. ผลิตมหาบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ที่มีความเข้าใจและความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมโยธาในแขนงต่างๆที่สามารถจะทำงานวิจัย โดยใช้ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ได้อย่างเหมาะสม และสามารถปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องตามจรรยาบรรณวิชาชีพ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
2. ผลิตมหาบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมที่มีความเข้าใจและความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่สามารถจะทำงานวิจัย โดยใช้ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมโยธามาประยุกต์ในการบริหารจัดการและออกแบบระบบป้องกัน ขจัดมลพิษและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษได้อย่างเหมาะสม และสามารถปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องตามจรรยาบรรณวิชาชีพ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
3. ส่งเสริมให้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มีความแข็งแกร่งทางวิชาการ และมีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัยในสถาบัน มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากการสะสมองค์ความรู้จากงานวิจัย ในการพัฒนาอุตสาหกรรม การป้องกันและการแก้ไขปัญหาในสังคมอุตสาหกรรม ทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น และในระดับที่สูงขึ้น
4. สร้างเสริมบรรยากาศที่เอื้ออำนวยให้เกิดการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัย ในระดับชาติ นานาชาติ ตลอดจนสร้างนักวิจัยและวิศวกรที่มีคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล


คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

1. ความรู้ทางด้านวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างสรรค์งานวิจัยที่ช่วยพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
2. ความสามาถในการวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมและออกแบบเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย
4. ความสามารถด้านภาษา และการสื่อสาร รวมทั้งการทำงานเป็นทีม
5. ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต


แนวทางประกอบอาชีพ

งานเอกชน บริษัทที่ปรึกษา วางแผน ออกแบบ รับเหมาก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
งานราชการและรัฐวิสาหกิจ เช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน การประปาจังหวัด องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
งานวิชาการ เช่น อาจารย์ในมหาวิทยาลัย


แนวทางการศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อในระดับเอก สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ


ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 15,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 90,000 บาท


โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวม 45 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิต
แผน ก
แผน ข***
แบบ ก1 แบบ ก2
หมวดวิชาบังคับ 0 12 12
– หมวดวิชาแกน 0 8 8
– หมวดวิชาบังคับเลือก 0 4 4
– หมวดวิชาสัมมนา* 6* 6* 6*
หมวดวิชาเลือก 0 20 28
หมวดวิทยานิพนธ์ 45 13 0
หมวดวิชาการศึกษาอิสระ 0 0 5
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน** 0 8** 8**
รวม 45 45 45

 

* วิชาสัมมนาไม่นับหน่วยกิต
** วิชาปรับพื้นฐานไม่นับหน่วยกิต สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์บางสาขา และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรมีมติให้เรียนรายวิชาปรับพื้นฐานเพิ่มเติม จะต้องลงทะเบียนเรียนก่อนและมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่าระดับ S (Satisfactory)

 

Facebook Comments Box