หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ

ภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Materials Science and Engineering


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ)

ภาษาอังกฤษ: Master of Science (Materials Science and Engineering)


ปรัชญา / วัตถุประสงค์

สาขาทางวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ เป็นสาขาที่ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติที่ได้รับจากการศึกษา ประสบการณ์และการค้นคว้าทดลอง เพื่อประยุกต์ใช้ด้วยวิจารณญาณในการ ใช้ประโยชน์วัสดุ และแรงในธรรมชาติให้เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติอย่างถูกหลักเศรษฐศาสตร์
(1) ผลิตมหาบัณฑิตทางด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ ที่มีความเข้าใจและ ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีระดับสูง สามารถจะทํางานวิจัย มีทักษะการคิดวิเคราะห์การเรียนรู้ ด้วยตนเอง มีความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้การบูรณาการความรู้เพื่อการ พัฒนาการทํางาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และสร้างนวัตกรรมใหม่ทางด้านวัสดุ โดยใช้ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม มาประยุกต์ได้อย่างเหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการใน การพัฒนาประเทศด้านวัสดุ และสามารถปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องตามจรรยาบรรณวิชาชีพ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
(2) ส่งเสริมให้สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มีความแข็งแกร่งทางวิชาการ และมีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัยในสถาบัน มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากการสะสม องค์ความรู้จากงานวิจัยในการพัฒนาอุตสาหกรรม
(3) สร้างเสริมบรรยากาศที่เอื้ออํานวยให้เกิดการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัยทางด้านวัสดุ ตลอดจนสร้างนักวิจัยที่มีคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับในระดับชาตินานาชาติ


คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

มีทักษะความรู้ด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่ดี ทักษะทางภาษาอังกฤษ รวมทั้งสามารถเริ่มต้นทำงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการแก้ปัญหา การเพิ่มคุณภาพของงาน การลดต้นทุน การใช้งานเพื่อต่อยอด และอื่น ๆ


แนวทางประกอบอาชีพ

(1) งานราชการและรัฐวิสาหกิจ เช่น ตําแหน่ง นักวิชาการ อาจารย์นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ในสถาบันการศึกษา /สถาบันวิจัย
(2) งานเอกชน ตําแหน่ง นักวัสดุศาสตร์วิศวกรวัสดุ นักวิทยาศาสตร์ในสถานประกอบการเกี่ยวกับวัสดุและ นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในโรงงานอุตสาหกร


แนวทางการศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ หรือ วิศวกรรมวัสดุ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับวัสดุ เช่น พอลิเมอร์ ยาง และ ไม้ ได้ทุกสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ


ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 15,000.- บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 90,000.- บาท (สำหรับ 2 ปี)


โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 45 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)
แผน ก แบบ ก1
การวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
45 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาบังคับ 0 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเลือก 0 หน่วยกิต
3. หมวดวิทยานิพนธ์ 45 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก2
การศึกษารายวิชาและการวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
45 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเลือก 8 หน่วยกิต
3. หมวดวิทยานิพนธ์ 25 หน่วยกิต

 


Facebook Comments Box