logo

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Environmental Technology


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Environmental  Technology)


ปรัชญา / วัตถุประสงค์

ส่งเสริมบัณฑิตให้มีการพัฒนาตนเองและสามารถเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้แบบสหวิทยาการและทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมบนพื้นฐานการรักษาสมดุลระบบนิเวศของประเทศ


คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทั้งทางทฤษฎีและทักษะในการปฏิบัติงานจริงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม มีความสามารถสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้วิทยาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ มีความมานะ อดทน ขยัน สู้งาน และมนุษยสัมพันธ์อันดีทำให้การทำงานเป็นทีมมีประสิทธิภาพ และมีจิตสาธารณะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


แนวทางประกอบอาชีพ

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มีเส้นทางการทำงานหลากหลาย ทั้งงานภาคสนาม งานเอกสาร งานห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้ตลาดงานด้านสิ่งแวดล้อมมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ โดยเฉพาะด้านการจัดการน้ำ โดยประกอบอาชีพได้ดังนี้

  1. ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษจากชุมชนและอุตสาหกรรม ซึ่งมีลักษณะงานเป็นที่ปรึกษา แนะนำ และออกแบบอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมและบำบัดน้ำเสีย อากาศเสีย ขยะและของเสียอันตราย
  2. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม/สุขาภิบาลในสถานประกอบการที่มีการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันวิชาการของภาครัฐ บริษัทที่ปรึกษา โรงงานอุตสาหกรรม องค์กรอิสระ องค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งมีลักษณะงานภาคสนามด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการควบคุมมลพิษ งานด้านการพัฒนามาตรฐาน มาตรการ และแนวทางการป้องกันมลพิษจากแหล่งกำเนิดมลพิษและการลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ งานด้านการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม งานนโยลายและแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน งานในห้องปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์มลพิษทางสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
  3. นักวิจัย/ผู้ช่วยวิจัย ในสถาบันวิจัยหรืออุดมศึกษา

แนวทางการศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก สาขาสิ่งแวดล้อม หรือสาขาใกล้เคียงทั้งในประเทศ และต่างประเทศ


ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 20,800 บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 249,600 บาท


โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวม 181 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 40 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 20 หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 หน่วยกิต
(3) กลุ่มวิชาสุขพลานามัย 4 หน่วยกิต
(4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 4 หน่วยกิต
(5) กลุ่มวิชาสารสนเทศ 4* หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ 133 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาแกน 51 หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชาเอกบังคับ
49 หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชาเอกเลือก
16 หน่วยกิต
(3) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
17 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต

สมัครเรียน Click : https://entry.wu.ac.th

Facebook Comments Box