โครงสร้างคณะกรรมการ 5ส

รองศาสตราจารย์ ดร. สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ
ที่ปรึกษากรรมการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. มนเทียร เสร็จกิจ
ที่ปรึกษากรรมการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์
ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์ ดิษฐกิจ
รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันชาติ ปรีชาติวงศ์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุฤกษ์ คงทอง
กรรมการ
ดร. ชิระวัฒน์ วัฒนพานิช
กรรมการ
นางสาวแวววรรณ อินทร์ขัน
กรรมการ
นางภัทราวรรณ ตันติกุล
กรรมการและเลขานุการ
Facebook Comments