دانلود فیلم دانلود فیلم دانلود فیلم دانلود فیلم دانلود فیلم دانلود آهنگ جدید خرید vpn خرید کریو خرید کریو خرید vpn خرید vpn Google
หน้าแรก

หน้าแรก

  • กิจกรรมนักศึกษา
  • กิจกรรมสำนักวิชา
  • ผลงานและรางวัล
  • การบริการวิชาการ

การเรียนการสอนแบบ Active learning หลักสูตรวิศวรรมไฟฟ้า

การเรียนการสอนแบบ Active learning หลักสูตรวิศวรรมไฟฟ้า

การเรียนการสอนแบบ Active learning หลักสูตรวิศวรรมไฟฟ้า       อีกหนึ่งรายวิชาที่มีการเรียนการสอนแบบ Active learning โดยเน้นการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน การศึกษาดูงานผสานกับการปฏิบัติจริงให้เกิดประสบการณ์ และแนวทางการพัฒนาตนเองในสาขาวิชาชีพ โดยมีการบูรณาการเรียนการสอนในชั้นเรียน รายวิชา EEE-315 กา...

Read more

กิจกรรมคณบดีและคณาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559

กิจกรรมคณบดีและคณาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559

กิจกรรมคณบดีและคณาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559      สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัยากรจัดกิจกรรมคณบดีและคณาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 ขึ้น เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้อง 1500 ที่นั่ง อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษ...

Read more

ศิษย์เก่าหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการประจำปีของศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนและป่าชายฝั่ง (นครศรีธรรมราช)

ศิษย์เก่าหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการประจำปีของศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนและป่าชายฝั่ง (นครศรีธรรมราช)

ศิษย์เก่าหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการประจำปีของศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนและป่าชายฝั่ง (นครศรีธรรมราช)        หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร และนักวิชาการจากอุทยานการเรียนรู้วิทยาศ...

Read more

โครงการ Big Cleaning Day

โครงการ Big Cleaning Day

โครงการ Big Cleaning Day        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรจัดโครงการ Big Cleaning Day ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารวิชาการ 4 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการต้อนรับน้องใหม่ คือการร่วมกันทำควา...

Read more

กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ "We are SER, We are Family" 2559

กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ "We are SER, We are Family" 2559

กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ "We are SER, We are Family" 2559       สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ภายใต้โครงการ "We are SER , We are Family" ขึ้นเพื่อเป็นการต้อนรับและเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในการเรียนและใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 ก...

Read more

กิจกรรมวิ่งประเพณีวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมวิ่งประเพณีวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมวิ่งประเพณีวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ประจำปีการศึกษา 2559       สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร จัดกิจกรรมวิ่งประเพณีวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 เวลา 06.30 - 08.00 น. เส้นทางรอบมหาวิทยาลัย กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาให...

Read more

สัมนาประเมินแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559

สัมนาประเมินแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559

สัมนาประเมินแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559       สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมสัมนาประเมินแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง คณาจารย์ นักวิชาการและบุคลากร และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 25-26 กันยายน...

Read more

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559        คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา คณจารย์ และบุคลากร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ร่วมต้อนรับ เพื่อสร้างความมั่นใจ สื้อสารข้อมูลที่จำเป็น และพูดคุยกับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึ...

Read more

โครงการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในภาครัฐและภาคเอกชน ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในภาครัฐและภาคเอกชน ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในภาครัฐและภาคเอกชน ประจำปีการศึกษา 2559      คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา และคณาจาร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ทั้งด้านการบริหารจัดการ การเรียนการสอน กา...

Read more

กิจกรรมรายงานความก้าวหน้า โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน

กิจกรรมรายงานความก้าวหน้า โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน

กิจกรรมรายงานความก้าวหน้า โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน      สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัยากรจัดกิจกรรมรายงานความก้าวหน้า โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 4  โดยในปีนี้คณาจารย์ของสำนักวิชาได้ดำเนินการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาขอ...

Read more

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ต้อนรับคณะจาก Soka University ประเทศญี่ปุ่น

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ต้อนรับคณะจาก Soka University ประเทศญี่ปุ่น

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ต้อนรับคณะจาก Soka University ประเทศญี่ปุ่น        เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา Prof.Dr.Tatsuki Toda และคณะจาก Soka University ประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนสาขาวิชาเทคโนโลยีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ สำนักว...

Read more

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร ครั้งที่ 5

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร ครั้งที่ 5

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร ครั้งที่ 5      สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัยากร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 23 เมษาย...

Read more

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้รับรางวัลจากการแข่งขันตอบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ระดับอุดมศึกษา

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้รับรางวัลจากการแข่งขันตอบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ระดับอุดมศึกษา

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้รับรางวัลจากการแข่งขันตอบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ระดับอุดมศึกษา      เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สำนักวิชา...

Read more

นักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์แลทรัยากร คว้ารางวัลจากการประกวดสหกิจศึกษาในงานวันสหกิจศึกษาสัมพันธ์ เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 8

นักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์แลทรัยากร คว้ารางวัลจากการประกวดสหกิจศึกษาในงานวันสหกิจศึกษาสัมพันธ์ เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 8

นักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์แลทรัยากร คว้ารางวัลจากการประกวดสหกิจศึกษาในงานวันสหกิจศึกษาสัมพันธ์ เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 8        นักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร คว้ารางวัลจากการประกวดสหกิจศึกษาในงานวันสหกิจศึกษาสัมพันธ์ เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ ...

Read more

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คว้า 4 รางวัล ในการนำเสนอเสวนาวิชาการประเพณีวิทยาศาสตร์การประมง ครั้งที่ 11

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คว้า 4 รางวัล ในการนำเสนอเสวนาวิชาการประเพณีวิทยาศาสตร์การประมง ครั้งที่ 11

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คว้า 4 รางวัล ในการนำเสนอเสวนาวิชาการประเพณีวิทยาศาสตร์การประมง ครั้งที่ 11        นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้รับร...

Read more

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันคอนกรีตมวลเบาระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันคอนกรีตมวลเบาระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันคอนกรีตมวลเบาระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี        นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอนกรีตมวลเบาระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 ชิงถ้วยพร...

Read more

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร คว้า 2 รางวัล จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC2016) รอบคัดเลือกภาคใต้

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร คว้า 2 รางวัล จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC2016) รอบคัดเลือกภาคใต้

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร คว้า 2 รางวัล จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC2016) รอบคัดเลือกภาคใต้      นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คว้า 2 รางวัล จากการแข่งขันพัฒนาโปร...

Read more

LekOboTหนึ่งกิจกรรมของโครงการสารสนเทศในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

LekOboTหนึ่งกิจกรรมของโครงการสารสนเทศในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

LekOboT หนึ่งกิจกรรมของโครงการสารสนเทศในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี        จากรางลิ้นชักสู่เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ผ่านเวทีประกวดระดับชาติ (รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ) ผ่านเวทีนานาชาติ (Geneva Invention 2015) และเวทีย่อยๆ ด้วยการสนับสนุนจากสภาวิจัยแห่งชาติและมหาวิทยาลัยว...

Read more

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือดำเนินโครงการปรับปรุงการทำประมงปูม้าของประเทศไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือดำเนินโครงการปรับปรุงการทำประมงปูม้าของประเทศไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือดำเนินโครงการปรับปรุงการทำประมงปูม้าของประเทศไทย      เมื่อวันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและช...

Read more

การบริการวิชาการ การแก้ปัญหาการปล่อยน้ำเสียบริเวณคลองท่าซัก

การบริการวิชาการ การแก้ปัญหาการปล่อยน้ำเสียบริเวณคลองท่าซัก

การบริการวิชาการในการแก้ปัญหาการปล่อยน้ำเสียบริเวณคลองท่าซัก        สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนครศรีธรรมราชเชิญอาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์เจนจิรา แก้วรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ขนาบแก้ว อาจารย์ ดร.จุฑ...

Read more

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี ขำวิจิตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมยางพารา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี ขำวิจิตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมยางพารา

ผู้าช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี ขำวิจิตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมยางพารา      สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกีีทการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียในกระบวนการการผลิตของสหกรณ์กองทุนสวนยางให้ได้มาตรฐานในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาตใต้ฝั่งอ...

Read more

น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ลงมติชนวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ลงมติชนวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ลงมติชนวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559                   

Read more

น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น จากความรู้สู่ประโยชน์การใช้งานอย่างแท้จริง

น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น จากความรู้สู่ประโยชน์การใช้งานอย่างแท้จริง

น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น จากความรู้สู่ประโยชน์การใช้งานอย่างแท้จริง         ดร.นิรัติศัย รักมาก อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศว กรรมศาสตร์และทรัพยากร หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า จากปัญหาชาวบ้านในพื้นที่ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช แปรรูปมะพร้าวเป็นน้ำมันมะพร้...

Read more

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การเติบโตของอิสลามในยุโรป"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การเติบโตของอิสลามในยุโรป"      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ เป็นวิทยากรโครงการสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อเรื่อง "การเติบโตของอิสลามในยุโรป" เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30-10.30 น. ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียนรวม...

Read more
download free 3d image gallery module