สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ร่วมกับศูนย์บริการการศึกษา จัดกิจกรรม “WU Seed Camp 2018” รุ่นที่ 3

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ร่วมกับศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม “วลัยลักษณ์สานฝัน เมล็ดพันธุ์สู่อนาคต (WU Seed Camp 2018)” รุ่นที่ 3 ด้านกลุ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนานาชาติ ระหว่างวันที่ 14 ถึง วันที่ 16 ธันวาคม 2561 มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศ เข้าร่วมจำนวน 120 คน ซี่งกิจกรรมตอนบ่ายในวันที่ 15 ธันวาคม 2561เป็นกิจกรรมแนะนำหลักสูตรทั้ง 6 ของสำนักวิชาฯ
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจลักษณะงานของแต่ละหลักสูตรอย่างย่อ โดยเริ่มต้นจากการเรียนการสอน กลุ่มวิชาที่ต้องเรียน ลักษณะงานที่ทำเมื่อสำเร็จการศึกษาในแต่ละหลักสูตร เพื่อให้ได้เข้าใจกันมากขึ้น และได้รับความสนใจจากนักเรียนชั้น ม.6 เป็นอย่างมาก

Facebook Comments