กิจกรรมคณบดีและอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนักศึกษา

กิจกรรมคณบดีและอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนักศึกษา

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร จัดกิจกรรม ” คณบดีและอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนักศึกษา ” ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวม 3201 เวลา 18.00-20.00 น. เพื่อกำกับและติดตามการเรียน การใช้ชีวิตของนักศึกษาตลอดจนการให้คำปรึกษานักศึกษา และร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อให้นักศึกษาได้ประสบผลสำเร็จ ซึ่งสำนักวิชา ฯ มีความมุ่งหวังให้นักศึกษา สามารถเรียนในมหาวิทยาลัยได้อย่างตามแผนการศึกษา มีความสุขกับการเรียน และได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างสร้างสรรค์ มีแนวคิดและทัศนคติในการมองโลกเชิงบวก สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของสำนักวิชาได้อย่างทันเหตุการณ์

Facebook Comments