โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์วิศวะ มวล. ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

Congratulations to the Faculty of Engineering Mass. has been appointed by the University Council to hold an academic position.

School of Engineering and Technology Walailak University Congratulations to the faculty members at the University Council. There was a resolution to approve the assignment of academic positions to 2 faculty members, namely Assoc. On the occasion of being appointed by the University Council to hold the position Associate Professor and Asst. On the occasion of being appointed by the University Council to hold the position “Assistant Professor”

At present, Assoc. Prof. Dr. Patimaporn Sukmak is another professor of the School of Engineering and Technology. which is very competent by teachers who have expertise in Ground Improvement by Geopolymer Cement and Pozzolanic Material

and Asst. Prof. Dr. Banterng Sikaran, whose professors have expertise in Mechanical Design, Advanced Welding Technologie Metallurgical and Mechanical Analysis Mechanics of Materails.

Facebook Comments Box