โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
รศ.ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัตร เรื่อง “ผนังคอมโพสิตแบบรังผึ้ง”

congratulations to Assoc. Prof. Dr. Thanongsak Imjai received a petty patent on the topic of “Honeycomb Composite Wall”.

School of Engineering and Technology Walailak University congratulations to Assoc. Prof. Dr. Thanongsak Imjai, Lecturer of the School of Engineering and Technology civil engineering course and acting director of a research and innovation institute that has been registered for intellectual property

Type of petty patent as of December 20, 2021, the work titled “Honeycomb Composite Wall” which is a wall used in the construction of residences and various types of buildings. by acting to block the boundaries of the building Help prevent and create safety for residents from adverse environmental factors from the outside environment, as well as quick installation by general technicians. Because every component of the wall is prefabricated. and does not require plastering on the surface This will greatly reduce the construction process and can be designed as a load-bearing wall for residential houses. without the construction of traditional wall beams or columns make residents convenient Save costs, save time, and operate efficiently.

Assoc. Prof. Dr. Thanongsak Imjai

Facebook Comments Box