โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
นักศึกษาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานโรงผลิตน้ำประปาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Civil engineering students visit the water supply plant of Walailak University

On Wednesday, March 9, 2022, the faculty members of the Civil Engineering Program School of Engineering and Technology Walailak University Leading 3rd year civil engineering students on a field trip at the water supply plant of the Walailak University building Nakhon Si Thammarat Province which is in the water and wastewater engineering course

in civil engineering course has organized teaching by focusing on learning management in the classroom study tour combined with practical experience and guidelines for self-development in the professional field by integrating classroom teaching

นักศึกษาวิศวกรรมโยธาศึกษาดูงาน

Therefore, the civil engineering course Therefore, a project to study and visit the establishment for students of civil engineering courses to visit the process including the working system in the actual establishment to increase knowledge and integrate knowledge gained both from teaching and studying from real places in self-development in terms of learning doing a project or research including preparation for cooperative education

Facebook Comments Box