แวววรรณ อินทร์ขัน

นักศึกษาและอาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมโยธา การลงพื้นที่บริการวิชาการ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ในวันอาทิตย์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา การลงพื้นที่บริการวิชาการ ที่อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ในงานนี้ นศ.ใช้กล้อง total station และกล้องระดับ เพื่อทำงานรังวัดและจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ สำหรับนำไปใช้ในการวางแผนและออกแบบภูมิทัศน์

Read More »

Engineering and Technology Student Club Prepare food to participate in the tradition of giving merit to alms-eating. Respond to the policy “Nakhon Si Thammarat City of civilization “

On February 14, 2020, the Engineering and Technology Student Club and the faculty joined in the cooking (water dumplings) for the tradition of making merit for alms-eating. Organized by Walailak Cultural Ashram As for student affairs And the Buddhist Club Walailak University In which this activity is an activity carrying …

Read More »

สโมสรนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำอาหารเพื่อเข้าร่วมประเพณีบุญให้ทานไฟ สนองตอบนโยบาย“นครศรีธรรมราช เมืองแห่งอารยธรรม”

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 สโมสรนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และคณาจารย์ ได้ร่วมกันทำอาหาร (เกี๊ยวน้ำ) สำหรับงานประเพณีทำบุญให้ทานไฟ ซึ่งจัดโดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ส่วนกิจการนักศึกษา และชมรมพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสืบสานประเพณีบุญให้ทานไฟ เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ และเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยมีพระราชปริยัติเวที เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นายพงษ์วิณัย ชูยก นายอำเภอท่าศาลา กล่าวต้อนรับ รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม และมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวมทั้งประชาชนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงประมาณ 1000 คน เข้าร่วมถวายทานไฟให้แก่พระภิกษุ 63 รูป ณ ลานธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอขอบคุณห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านแปรรูปอาหาร ที่ให้ใช้สถานที่ในการจัดเตรียมของทำเกี๊ยวน้ำสำหรับงานประเพณีทำบุญให้ทานไฟด้วยคะ ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.wu.ac.th/th/news/17489

Read More »

Assistant Professor Dr. Nirattisai Rakmak and students in Chemical Engineering Along with the working group of the Academic Services Center Into the area for surveying and collecting swine waste and waste in the community at Walailak Pattana Demonstration Community, Tha Sala District, Nakhon Si Thammarat Province

On 30 January 2020, Walailak University Led by Assistant Professor Dr. Nirattisai Rakmak and students at the School of Engineering and Technology Along with the working group of the Academic Services Center Into the area for surveying and collecting swine waste and waste in the community at Walailak Pattana Demonstration …

Read More »

“KidBright Workshop for Student” Computer and Electronics Engineering, Walailak University

On 4-5 February 2020 at the Digital Technology Center Walailak University Computer and Electronics Engineering Program Led by Ajarn Kuttasuwanarat, Head of Program Organized an academic service project “KidBright Workshop for Student” for students in grade 4 and grade 5 in SMEP Special Classroom Project, Yothin Bamrung School. Nakhon Si …

Read More »

Engineering and Technology Join the activity “Dean, faculty, academic advisor, meet students Semester 3, academic year 2019 “

The School of Engineering and Technology organizes activities “Dean, faculty, academic advisor, meet students For the 3rd term of the academic year 2019 “on Wednesday 12 February 2020 at 12.45 hrs. In room 7301. Participants are teachers and students of all years from the course. Electrical Engineering, Civil Engineering, Chemical …

Read More »

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม “คณบดี คณาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562 “

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม “คณบดี คณาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ” ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.45 น. ณ ห้อง 7301 โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ คณจารย์ และนักศึกษาทุกชั้นปีจากหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ และหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกิจกรรมคณาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนักศึกษา ซึ่งแยกพบในแต่ละหลักสูตร เพื่อนักศึกษาได้พบปะพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษา วางแผนเรื่องการลงทะเบียนเรียน และรับฟังคำร้องจากนักศึกษา เป็นต้น ด้วยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความมุ่งหวังให้นักศึกษาของสำนักวิชาฯ สามารถเรียนในมหาวิทยาลัยได้อย่างตามแผนการศึกษา มีความสุขกับการเรียน และได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างสร้างสรรค์ มีแนวคิดและทัศนคติในการมองโลกเชิงบวก สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของสำนักวิชาได้อย่างทันเหตุการณ์ เหตุนี้จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการของนักศึกษาขึ้น เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาของสำนักวิชามีแนวความคิดและทัศนคติในการการมองโลกเชิงบวก สามารถยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและแก้ปัญหาที่ประสบอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการได้พบปะระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษา ได้พูดคุยใน …

Read More »

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ หารือความร่วมมือกับ Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) ประเทศมาเลเซีย

ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ดร. สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และคณาจารย์ในสำนักวิชา ได้ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Ismail Abdul Rahman Deputy Vice-Chancellor (Academic and International) Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) และคณะจากประเทศมาเลเซีย ในการหารือเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย UTHM และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาหลักสูตรร่วมกันสู่ความเป็นสากล โดยผลการหารือพบว่าทั้งสองมหาวิทยาลัย มีแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่สอดคล้องกัน มีความสามารถสร้างความร่วมมือในอนาคตได้ ดังนี้ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สามารถไปสหกิจศึกษาที่ UTHM โดยสามารถปฏิบัติงานได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีดิจิตัล และศูนย์ความเป็นเลิศในสาขาวิศวกรรมด้านต่างๆคณาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาสามารถเข้าร่วมวิจัยในห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมของ UTHM เพื่อการวิจัย โดยทาง มวล. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนของวัสดุอุปกรณ์การทดลอง ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างผลงานวิชาการร่วมกันต่อไปการแลกเปลี่ยนบุคลากรของทั้ง 2 ฝ่าย มีแนวทางตามรูปแบบความสัมพันธ์ต่อไปนี้ …

Read More »

School of Engineering and Technology discussed cooperation with Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia to collaboratively develop new approaches for teaching, learning, and research.

On 11 February 2020, Assoc.Prof.Dr. Suratsavadee Koonlaboon Korkua, Dean of School of Engineering and Technology and academic staff gave a warm welcome to Prof. Dr. Ismail Abdul Rahman Deputy Vice-Chancellor (Academic and International) and senior executives, delegates from Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia. The meeting has a purpose …

Read More »

School of Engineering and Technology discussed cooperation with Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia to collaboratively develop new approaches for teaching, learning, and research.

On 11 February 2020, Assoc.Prof.Dr. Suratsavadee Koonlaboon Korkua, Dean of School of Engineering and Technology and academic staff gave a warm welcome to Prof. Dr. Ismail Abdul Rahman Deputy Vice-Chancellor (Academic and International) and senior executives, delegates from Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia. The meeting has a purpose …

Read More »
ser