แวววรรณ อินทร์ขัน

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ ที่ได้รับการรับรองจาก UKPSF ในระดับ Senior Fellow

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิจิตรา  เพ็ชรกิจ อาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในอาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ผ่านหลักสูตรอบรม UKPSF ระดับ Senior Fellow ซึ่งการได้รับการรับรองในระดับ Senior Fellow ตามมาตรฐานของ The United Kingdom Professional Standards Framework (UKPSF) ประเทศอังกฤษ เป็นระบบการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปทั้งนี้กรอบมาตรฐานวิชาชีพระดับอุดมศึกษา UKPSF ได้ถูกพัฒนาโดย The Higher Education Academy (HEA) หรือ Advance HE ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระระดับชาติในสหราชอาณาจักร เป็นกรอบที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นำมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ให้เป็นคณาจารย์มืออาชีพและมีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิจิตรา  เพ็ชรกิจ เป็นอาจารย์อีกท่านหนึ่งของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มากด้วยความสามารถ โดยอาจารย์มีความเชี่ยวชาญทางด้าน  filter design, circuit synthesis and analog-digital …

Read More »

สวท. มุ่งเสริมสมรรถนะด้านการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ UKPSF

มหาวิทยาวลัยลักษณ์ ได้ปฏิรูปการเรียนการสอน เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ ด้วยการนำระบบพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล โดยใช้กรอบมาตรฐานวิชาชีพ The UK Professional Standards Framework (UKPSF) ของ The Higher Education Academy (HEA) ประเทศสหราชอาณาจักร เพื่อเสริมสร้างบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เป็นมาตรฐาน โดยได้เข้าเป็นสมาชิกของ HEA เพื่อสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมในการพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ตามมาตรฐานวิชาชีพ UKPSF ระบบ UKPSF มีองค์ประกอบ 3 ส่วน ที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน คือ ส่วนที่ 1 Area of Activity ได้แก่ กิจกรรมหรือสมรรถนะในการจัดการและสนับสนุนการเรียนรู้ การออกแบบและการประเมินการสอน การให้โจทย์แก่นักศึกษาในการเรียน คิด วิเคราะห์อย่างจริงจัง ส่วนที่ 2 Core Knowledge ได้แก่ ความรู้หลัก คือ การมุ่งเน้นให้อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ในเนื้อหาอย่างจริงจัง เพื่อให้อาจารย์สอนนักศึกษาได้อย่างถูกต้อง …

Read More »

Science and Technology Department aims to enhance teaching and learning performance to international standards As per the UKPSF professional standards framework

Walailak University Reformed teaching and learning In order to become a quality university By adopting the development system of teaching and learning management according to international standards By using The UK Professional Standards Framework (UKPSF) of The Higher Education Academy (HEA) in the United Kingdom. In order to strengthen the …

Read More »

ความพร้อมการเรียนการสอนออนไลน์ของ ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้เรียบเรียงข่าว อาจารย์ ดร. ชิระวัฒน์  วัฒนพานิช

Read More »

เปิดตัวจดหมายข่าวสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 1

เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เวียนมาบรรจบในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ 2563 นี้  ถือเป็นฤกษ์ดีที่ทางคณะทำงานอินโฟกราฟฟิคและสื่อประชาสัมพันธ์ Information @ SET หรือ Infor.@SET จาก ส.วิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดทำจดหมายข่าว (Newsletter) ฉบับปฐมฤกษ์ กำหนดจัดพิมพ์เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับแบบรายไตรมาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ผลงานของคณาจารย์ ส.วิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ ทั้งในด้านผลงานวิจัย การประดิษฐ์คิดค้น เทคโนโลยีการเรียนการสอน และนำเสนอข่าวสาร รางวัลของนักศึกษาจากสำนักวิชา การนำความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์เผยแพร่สู่สังคม เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน สำหรับฉบับปฐมฤกษ์นี้ (ตีพิมพ์ 30 มีนาคม พ. ศ. 2563) ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ คณบดี ส.วิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ กล่าวต้อนรับและแนะนำหน่วยงาน จดหมายข่าว …

Read More »

Congratulations to the professor in Chemical Engineering. That has been approved by the UKPSF Senior Fellow level

School of Engineering and Technology Congratulations to Associate Professor Dr. Chairat Siriphatna, Professor of Chemical Engineering Which is one of the teachers at Walailak University Which has passed the UKPSF Senior Fellow training course, which is accredited by the Senior Fellow in accordance with the standards of The United Kingdom …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมเคมี ที่ได้รับการรับรองจาก UKPSF ในระดับ Senior Fellow

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยรัตน์  ศิริพัธนะ อาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมเคมี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในอาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ผ่านหลักสูตรอบรม UKPSF ระดับ Senior Fellow ซึ่งการได้รับการรับรองในระดับ Senior Fellow ตามมาตรฐานของ The United Kingdom Professional Standards Framework (UKPSF) ประเทศอังกฤษ เป็นระบบการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปทั้งนี้กรอบมาตรฐานวิชาชีพระดับอุดมศึกษา UKPSF ได้ถูกพัฒนาโดย The Higher Education Academy (HEA) หรือ Advance HE ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระระดับชาติในสหราชอาณาจักร เป็นกรอบที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นำมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ให้เป็นคณาจารย์มืออาชีพและมีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยรัตน์  ศิริพัธนะ อาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมเคมี เป็นอาจารย์อีกท่านหนึ่งของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มากด้วยความสามารถ โดยอาจารย์มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Food Engineering Biochemical Engineering และ …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิศวะ ที่ผ่านการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น​ รอบมหาวิทยาลัย

ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม 2563 ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีทั้งหมด 4 ประเภท คือ ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทนวัตกรรมสหกิจศึกษา ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ และประเภทสหกิจศึกษานานาชาติ ซึ่งนักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถคว้ารางวัลในกิจกรรมครั้งนี้เช่นเคย 1. ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลชนะเลิศ ชื่อ : นายสุเมธ สุขพิทักษ์ สาขาวิชา : วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ สำนักวิชา : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สหกิจศึกษา : บริษัท คล็อกเนอร์ เพนทาพลาสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด รางวัลชมเชย ชื่อ : นางสาวพรรณภา พรหมจันทร์ สาขาวิชา : วิศวกรรมวัสดุ …

Read More »

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธาคว้าทุนสนับสนุนการวิจัยโครงงาน Senior Project

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา ซึ่งคณะผู้วิจัย ประกอบด้วย นายชลากร วิฑูรย์พิศาลศิลปะ นางสาวพฤษภา บางเหรียง และนางสาวตูแวกูมารีนี โต๊ะโซ๊ะ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผศ.ดร. ทนงศักดิ์ อิ่มใจ ซึ่งนักศึกษาได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย Engineering Innovation Senior Project (EISP 2020) สำหรับโครงงาน เรื่อง พฤติกรรมคานเหล็กประกอบจากแผ่นเหล็กม้วนสาหรับพื้นชนิดบางในภาวะใช้งานและภาวะสุดขีด ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 จากบริษัท AO steel Co., Ltd. และได้ทุนศึกษาดูงานกระบวนการผลิต Cellular beam ณ โรงงานผลิต จากการเข้าดูงานกระบวนการผลิต นักศึกษาได้เรียนรู้ว่า Cellular beam เป็นนวัตกรรรมการก่อสร้างรูปแบบคานนวัตกรรมใหม่ โดยมีช่องเปิดที่มีลักษณะโค้ง รูปวงกลมเรียงเป็นระยะบนเหล็กชิ้นงาน โดยทั่วไปเสาและคานเมื่อทำ การตัดเป็นแนว แล้วแยกและทำการเชื่อมกันใหม่ก็จะทำให้คุณสมบัติของหน้าตัดเหล็กนั้น ๆ …

Read More »
ser