แวววรรณ อินทร์ขัน

การเตรียมสอน ‘ออนไลน์’ เลี่ยง COVID – 19 ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ออกประกาศปรับใช้การเรียนการสอน “ออนไลน์” ในสถานการณ์ COVID-19 เริ่มใช้ทุกรายวิชาตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 นี้ ดังนั้นคณาจารย์ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ทั้งหมดอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้อาจารย์และนักศึกษาต้องปรับตัวสู่สภาวะการเรียนรู้ที่ไม่คุ้นเคย เพื่อให้สามารถจัดการชีวิตในการทำงานจากบ้าน (Work from home) ได้อย่างลงตัว คณะทำงาน Infographic at School of Engineering and Technology โดย อาจารย์ ดร. เกศรา เสนีย์ศรีสกุล จึงไม่พลาดที่จะขอสัมภาษณ์ อาจารย์ ดร. กัมปนาท สุขมาก รองคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ในเรื่องของการเตรียมตัวเพื่อจะสอนออนไลน์ ในช่วงของวิกฤต COVID – 19 โดยมีสาระสำคัญดังนี้ การเตรียมตัวในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์อุปกรณ์พื้นฐานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มคุณภาพการเรียนการสอนออนไลน์โปรแกรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่เหมาะสมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เช่น การสอนแบบ live  และการสอนแบบบันทึกเทปเพื่อดูย้อนหลังการมีปฏิสัมพันธ์ …

Read More »

Preparing to teach ‘online’ bypass COVID – 19 S. Engineering and Technology

Due to Walailak University Announcing the implementation of “online” teaching and learning in the situation COVID-19, starting with all courses from 1 April 2020. Therefore, the faculty of the School of Engineering and Technology The whole course has been changed to online teaching due to the epidemic of COVID-19, causing …

Read More »

Walailak Moving Forward – Student Care And graduate quality School of Engineering and Technology

tudent care so that students can learn effectively And graduating with quality in both work and personal life is a very important issue. Especially during the epidemic of Covid-19, for example right now Come join the discussion with the dean of the School of Engineering and Technology. Associate Professor Dr. …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ที่ได้รับการรับรองจาก UKPSF ในระดับ Fellow

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. นิรันดร มาแทน อาจารย์หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในอาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ผ่านหลักสูตรอบรม UKPSF ซึ่งการได้รับการรับรองในระดับ Fellow ตามมาตรฐานของ The United Kingdom Professional Standards Framework (UKPSF) ประเทศอังกฤษ เป็นระบบการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปทั้งนี้กรอบมาตรฐานวิชาชีพระดับอุดมศึกษา UKPSF ได้ถูกพัฒนาโดย The Higher Education Academy (HEA) หรือ Advance HE ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระระดับชาติในสหราชอาณาจักร เป็นกรอบที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นำมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ให้เป็นคณาจารย์มืออาชีพและมีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล รองศาสตราจารย์ ดร. นิรันดร มาแทน เป็นอาจารย์อีกท่านหนึ่งของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มากด้วยความสามารถ โดยอาจารย์มีความเชี่ยวชาญทางด้าน  กระบวนการแปรรูปไม้ การป้องกันรักษาเนื้อไม้ การใช้ประโยชน์ไม้ ไม้ยางพารา ไม้ปาล์มน้ำมัน ไม้ไผ่ การวิเคราะห์วัสดุ เป็นต้น

Read More »

congratulations to teachers of petrochemical and polymer courses That has been approved by the UKPSF on a Fellow level

School of Engineering and Technology Congratulations to Associate Professor Dr. Niranon replaced Professor Petrochemical and Polymer Program Which is one of the teachers at Walailak University Which has passed the UKPSF training course, which has been certified as a Fellow according to the standards of The United Kingdom Professional Standards …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมเคมี ที่ได้รับการรับรองจาก UKPSF ในระดับ Fellow

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. กำชัย  นุ้ยธิติกุล อาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมเคมี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในอาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ผ่านหลักสูตรอบรม UKPSF ซึ่งการได้รับการรับรองในระดับ Fellow ตามมาตรฐานของ The United Kingdom Professional Standards Framework (UKPSF) ประเทศอังกฤษ เป็นระบบการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปทั้งนี้กรอบมาตรฐานวิชาชีพระดับอุดมศึกษา UKPSF ได้ถูกพัฒนาโดย The Higher Education Academy (HEA) หรือ Advance HE ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระระดับชาติในสหราชอาณาจักร เป็นกรอบที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นำมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ให้เป็นคณาจารย์มืออาชีพและมีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล รองศาสตราจารย์ ดร. กำชัย  นุ้ยธิติกุล เป็นอาจารย์อีกท่านหนึ่งของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มากด้วยความสามารถ โดยอาจารย์มีความเชี่ยวชาญทางด้าน ไบโอดีเซล ตัวเร่งปฏิกิริยา การพัฒนาวัสดุดูดซับ การดูดซับสีย้อมและโลหะหนัก เครื่องปฏิกรณ์ เป็นต้น

Read More »

Congratulations to the computer engineering and intelligent systems teachers That has been approved by the UKPSF on a Fellow level

School of Engineering and Technology Congratulations to Dr. Chirawat Wattanaphanit, professor of Computer Engineering and Intelligent Systems. Which is one of the teachers at Walailak University Which has passed the UKPSF training course, which has been certified as a Fellow according to the standards of The United Kingdom Professional Standards …

Read More »

Congratulations to teachers of Chemical Engineering Program That has been approved by the UKPSF on a Fellow level

School of Engineering and Technology Congratulations to Associate Professor Dr. Kamchai Nui Thitikul Professor of Chemical Engineering Which is one of the teachers at Walailak University Which has passed the UKPSF training course, which has been certified as a Fellow according to the standards of The United Kingdom Professional Standards …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ ที่ได้รับการรับรองจาก UKPSF ในระดับ Fellow

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. ชิระวัฒน์  วัฒนพานิช อาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในอาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ผ่านหลักสูตรอบรม UKPSF ซึ่งการได้รับการรับรองในระดับ Fellow ตามมาตรฐานของ The United Kingdom Professional Standards Framework (UKPSF) ประเทศอังกฤษ เป็นระบบการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปทั้งนี้กรอบมาตรฐานวิชาชีพระดับอุดมศึกษา UKPSF ได้ถูกพัฒนาโดย The Higher Education Academy (HEA) หรือ Advance HE ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระระดับชาติในสหราชอาณาจักร เป็นกรอบที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นำมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ให้เป็นคณาจารย์มืออาชีพและมีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล อาจารย์ ดร. ชิระวัฒน์  วัฒนพานิช เป็นอาจารย์อีกท่านหนึ่งของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มากด้วยความสามารถ โดยอาจารย์มีความเชี่ยวชาญทางด้าน  Machine Learning Pattern Recognition and Deep Learning เป็นต้น

Read More »

Congratulations to the computer engineering and intelligent systems teachers That has been approved by the UKPSF Senior Fellow level

School of Engineering and Technology Congratulations to Asst. Prof. Dr. Wichitra Phetkit, Computer and Intelligent Systems Teacher Which is one of the teachers at Walailak University Which has passed the UKPSF Senior Fellow training course, which is accredited by the Senior Fellow in accordance with the standards of The United …

Read More »
ser