หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

ชื่อ – สกุล

โทรศัพท์

E-MAIL

ห้องทำงาน

 ผศ.ดร.อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์ 0-7567-2330 cajalawi@wu.ac.th  135
 ผศ.ดร.สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ 0-7567-2340 ksuratsa@wu.ac.th  107
 ผศ.ดร.ประการ คุรุหงษา prakan.ku@wu.ac.th
 อาจารย์ ดร.ธัญวัฒน์ ลิมปิติ 0-7567-2350 thunyawat.li@wu.ac.th  121
 อาจารย์ ดร.สราวุธ จันทเขต 0-7567-2314 csarawou@wu.ac.th  118

 

นักวิชาการ

 นางสาวแวววรรณ อินทร์ขัน 0-7567-2325 weawan.in@wu.ac.th 124

 

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ชื่อ – สกุล

โทรศัพท์

E-MAIL

ห้องทำงาน

 ผศ.ดร.วิจิตรา เพ็ชรกิจ 0-7567-2327 pwijittr@wu.ac.th  117
รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี 0-7567-2318 kwattana@wu.ac.th  150

 อาจารย์กรกต สุวรรณรัตน์ 0-7567-2333 skorakot@wu.ac.th  147
 อาจารย์นพปฎล คงสมบัติ 0-7567-2323 knoppado@wu.ac.th  119
 อาจารย์ ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง 0-7567-2319 anurak.th@wu.ac.th  127

 

นักวิชาการ

 นางณัฐวรรณ แก้วรัตน์ 0-7567-2324 nattawan.m-@wu.ac.th 124