Home / ไม่มีหมวดหมู่

ไม่มีหมวดหมู่

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ได้จัดการเรียนการสอน โดยเน้นการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน การศึกษาดูงาน ผสานกับการปฏิบัติจริงให้เกิดประสบการณ์ ในวันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561

  หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ได้จัดการเรียนการสอน โดยเน …

Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงนามความร่วมมือด้านเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”

  ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแ …

Read More »
ser