Home / งานวิจัย

งานวิจัย

นักศึกษาปริญาโทหลักสูตรวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแบบบรรยาย ระดับดี

นายวิทยา อาวุธเพชร นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิศวกรรมโยธ …

Read More »

ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 1 ใน 5 ตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการประชุม GYSS ประจำปี 2560

อาจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา อาจารย์ประจำห …

Read More »

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาชว์ พรหมรักษา : สนใจศึกษาการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่ออธิบายกลไกการเกิดการถ่ายโอนความร้อนกับการถ่ายโอนมวล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาชว์ พรหมรักษา สนใจศึกษากา …

Read More »

ธนาคารปูไข่นอกกระดองกับการฟื้นฟูทรัพยากรปูม้าบ้านในถุ้ง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

Read More »

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี อาจารย์ประจ …

Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ลงนามความร่วมมือพัฒนางานวิจัยกับภาคเอกชน DRY WOOD

อธิการบดี ม. วลัยลักษณ์ ลงนามความร่วมมือพัฒนางานวิ …

Read More »

อาจารย์ ดร. อุเทน ทับทรวง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อาจารย์ ดร. อุเทน ทับทรวง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศว …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับคณะนักวิจัยจากศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ ม.วลัยลักษณ์ ที่ได้ รับรางวัลผลงานวิจัยเด่นด้านพาณิชย์

คณะนักวิจัยจากศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร …

Read More »
ser