Home / ข่าวสาร / บริการวิชาการ

บริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า อบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำประหยัดพลังงาน Save Energy for Dorm 2018

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ อาจ …

Read More »

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ร่วมกันจัดโครงการโยธาอาสาพัฒนา ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ ที่ 4 มีนาคม 2561

      คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา สำนักวิช …

Read More »

ธนาคารปูไข่นอกกระดองกับการฟื้นฟูทรัพยากรปูม้าบ้านในถุ้ง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

Read More »

วลัยลักษณ์สู่สังคม ตอน ศักยภาพสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ม.วลัยลักษณ์

Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ลงนามความร่วมมือพัฒนางานวิจัยกับภาคเอกชน DRY WOOD

อธิการบดี ม. วลัยลักษณ์ ลงนามความร่วมมือพัฒนางานวิ …

Read More »

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากรตลอดจนผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมอบรม เรื่อง “การจัดเตรียมคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร”

เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้มีความรู้และ …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับคณะนักวิจัยจากศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ ม.วลัยลักษณ์ ที่ได้ รับรางวัลผลงานวิจัยเด่นด้านพาณิชย์

คณะนักวิจัยจากศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร …

Read More »

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43

          รายละเอียด : ไฟ …

Read More »
ser