Home / ข่าวสาร

ข่าวสาร

สิ้นสุดการรอคอยกับผลการคัดเลือก “โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ร่วมกับสถาบันการศึกษา GSB Startup University Model”

 

Read More »

แสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษา

จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ได้รับคัดเลือกผ่านเข้ารั …

Read More »

ร่วมกันแสดงความยินดีครับ รุ่นพี่ปี4 ในกิจกรรมภูมิใจวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เส้นทางชีวิตบัณฑิตใหม่

  ร่วมกันแสดงความยินดีครับ รุ่นพี่ปี4 ในกิจกร …

Read More »

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับ 3 รางวัล ในการนำเสนองานเสวนาวิชาการประเพณีวิทยาศาสตร์การประมงครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประกอบไปด้วย

            นักศึกษา …

Read More »

ผลการประกวดนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบมหาวิทยาลัย)

ผลการประกวดนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษ …

Read More »

รศ.ดร. นิรันดร มาแทน ผู้ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่นด้านพาณิชย์ ในหัวข้อ “การพัฒนาระบบออกแบบรูปแบบการเลื่อย ระบบควบคุมการอัดน้ำยา ระบบควบคุมการอบ และเตาอบไม้ต้นแบบ สำหรับการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรม”

เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 61 เวลา 10.00-13.00 น. ศาสตรา …

Read More »

นักศึกษาปริญาโทหลักสูตรวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแบบบรรยาย ระดับดี

นายวิทยา อาวุธเพชร นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิศวกรรมโยธ …

Read More »

อธิการบดีมอบช่อดอกไม้และอวยพรนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ T-Union Entrepreneurship Competition ประเทศไต้หวัน

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิท …

Read More »

สภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้แก่คณาจารย์ อาจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

สภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการใ …

Read More »
ser