Home / ข่าวสาร

ข่าวสาร

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เปิดรับนักศึกษาใหม่ 220 คน

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เปิดสอน 6 หลักส …

Read More »

ผศ.ดร.วิภาวี ขำวิจิตร ให้สัมภาษณ์หนังสือ Freedom Travel

ผศ.ดร.วิภาวี ขำวิจิตร หัวหน้าสาขา วิศวกรรมเคมีและก …

Read More »

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า อบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำประหยัดพลังงาน Save Energy for Dorm 2018

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ อาจ …

Read More »

สิ้นสุดการรอคอยกับผลการคัดเลือก “โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ร่วมกับสถาบันการศึกษา GSB Startup University Model”

 

Read More »

แสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษา

จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ได้รับคัดเลือกผ่านเข้ารั …

Read More »

ร่วมกันแสดงความยินดีครับ รุ่นพี่ปี4 ในกิจกรรมภูมิใจวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เส้นทางชีวิตบัณฑิตใหม่

  ร่วมกันแสดงความยินดีครับ รุ่นพี่ปี4 ในกิจกร …

Read More »

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับ 3 รางวัล ในการนำเสนองานเสวนาวิชาการประเพณีวิทยาศาสตร์การประมงครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประกอบไปด้วย

            นักศึกษา …

Read More »

ผลการประกวดนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบมหาวิทยาลัย)

ผลการประกวดนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษ …

Read More »

รศ.ดร. นิรันดร มาแทน ผู้ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่นด้านพาณิชย์ ในหัวข้อ “การพัฒนาระบบออกแบบรูปแบบการเลื่อย ระบบควบคุมการอัดน้ำยา ระบบควบคุมการอบ และเตาอบไม้ต้นแบบ สำหรับการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรม”

เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 61 เวลา 10.00-13.00 น. ศาสตรา …

Read More »
ser