แวววรรณ อินทร์ขัน

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จัดโครงการค่าย Electrical Camp

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการค่าย Electrical Camp ระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อให้น้องๆ เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า และเทคโนโลยีต่างๆ อีกทั้งยังได้เรียนรู้และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ หน่วยงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักเรียนเมื่อเข้ามาศึกษาต่อ โดยมีพี่ๆ และคณาจารย์คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ด้วยทางหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นสาขาหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่ออย่างต่อเนื่อง เพราะได้รับค่าตอบแทนสูง อีกทั้งวิศวกรไฟฟ้าเป็นที่ต้องการของตลาดงาน ทำให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสนใจเลือกเข้าศึกษาต่อสาขาวิชานี้ค่อนข้างมาก แต่นักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจ บริบทของศาสตร์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ว่าควรมีความรู้หรือพื้นฐานทางด้านใดบ้าง รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของวิศวกรไฟฟ้าอย่างแท้จริง เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วจะทำงานลักษณะใดได้บ้าง มีแนวทางในการศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าอย่างไร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จึง ตระหนักถึงความจำเป็นที่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สมควรได้รับข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอย่างแท้จริง เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจและเตรียมตัวสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสาขานี้อย่างเหมาะสม และประสบความสำเร็จตามที่คาดหวัง จึงจัดกิจกรรมแนะแนวในชื่อ โครงการ ค่ายแนะนำวิชาชีพทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่1 (Electrical Engineering Camp #1)

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา และวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี พ.ศ.2561 โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นำนิสิต-นักศึกษาเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั่วประเทศ ที่มีผลการเรียนดี และสอบได้เป็นที่ 1 เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2561 ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง ในโอกาสนี้ นางสาวมูรณี หนิมะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.80 อนึ่ง หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ขอแสดงความยินดีกับนางสาวมูรณี หนิหมะ ที่ได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปี 2561 ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของเหล่าคณาจารย์ในหลักสูตร ที่ได้มีโอกาสผลิตบัณฑิตเก่งๆทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ออกไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

Electrical Engineering Program, SER, WU, run a Basic SCADA Workshop

On January 4, 2019 The Electrical Engineering Program, School of Engineering and Resources hosted an activity entitled ”Basic SCADA Workshop” at Academic building 4. In this workshop we were honored by Assoc. Prof. Dr. Krerkchai  Tongnoo  and Dr. Suwalee chuwanit who gave lecture, demonstration and exchange knowledge on remote data transmission for monitoring, data acquisition …

Electrical Engineering Program, SER, WU, run a Basic SCADA Workshop Read More »

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ร่วมกับศูนย์บริการการศึกษา จัดกิจกรรม “WU Seed Camp 2018” รุ่นที่ 3

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ร่วมกับศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม “วลัยลักษณ์สานฝัน เมล็ดพันธุ์สู่อนาคต (WU Seed Camp 2018)” รุ่นที่ 3 ด้านกลุ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนานาชาติ ระหว่างวันที่ 14 ถึง วันที่ 16 ธันวาคม 2561 มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศ เข้าร่วมจำนวน 120 คน ซี่งกิจกรรมตอนบ่ายในวันที่ 15 ธันวาคม 2561เป็นกิจกรรมแนะนำหลักสูตรทั้ง 6 ของสำนักวิชาฯ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจลักษณะงานของแต่ละหลักสูตรอย่างย่อ โดยเริ่มต้นจากการเรียนการสอน กลุ่มวิชาที่ต้องเรียน ลักษณะงานที่ทำเมื่อสำเร็จการศึกษาในแต่ละหลักสูตร เพื่อให้ได้เข้าใจกันมากขึ้น และได้รับความสนใจจากนักเรียนชั้น ม.6 เป็นอย่างมาก

กิจกรรมคณบดีและอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนักศึกษา

กิจกรรมคณบดีและอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนักศึกษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร จัดกิจกรรม ” คณบดีและอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนักศึกษา ” ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวม 3201 เวลา 18.00-20.00 น. เพื่อกำกับและติดตามการเรียน การใช้ชีวิตของนักศึกษาตลอดจนการให้คำปรึกษานักศึกษา และร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อให้นักศึกษาได้ประสบผลสำเร็จ ซึ่งสำนักวิชา ฯ มีความมุ่งหวังให้นักศึกษา สามารถเรียนในมหาวิทยาลัยได้อย่างตามแผนการศึกษา มีความสุขกับการเรียน และได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างสร้างสรรค์ มีแนวคิดและทัศนคติในการมองโลกเชิงบวก สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของสำนักวิชาได้อย่างทันเหตุการณ์

Lecturers and students from Computer Engineering have joined “The Trainer Kidbright” at Thailand Science Park

On 12th June 2018, lecturers (Asst. Prof. Dr. Anurak Thungthong, Mr. Korakot Suvan) and students from Computer Engineering, Walailak University have attended “The Trainer Kidbright” at Thailand Science Park. The project has been supported by National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC) which provides 200,000 Kidbright intelligent boards to secondary schools throughout the country. Walailak …

Lecturers and students from Computer Engineering have joined “The Trainer Kidbright” at Thailand Science Park Read More »

Congratulations for students from School of Engineering and Resoures

Congratulations for students from School of Engineering and Resources, Walailak University, for going through the next step of the competition “Startup Thailand League”. Two teams from Walailak University have been selected from 158 teams in the competition at Khon Kaen University. Mr. Kritsada Kaewprasith, a student from Chemical and Process  Engineering is a member of team …

Congratulations for students from School of Engineering and Resoures Read More »