logo

งานวิจัย

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุธน ศรีวะโร ที่ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ …

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุธน ศรีวะโร ที่ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Read More »

ระบบอบไม้อัตโนมัติ DryWooD (Walailak University) หนึ่งในผลงานของอาจารย์ประจำหลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์

คณะนักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไ …

ระบบอบไม้อัตโนมัติ DryWooD (Walailak University) หนึ่งในผลงานของอาจารย์ประจำหลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ Read More »

อาจารย์ ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะผู้บริหาร มวล. เดินทางไปเยี่ยมชมและลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Harbin Engineering University และ Heilongjiang Academy of Science

เมื่อวันที่ 17-22 มิถุนายน 2562 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย …

อาจารย์ ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะผู้บริหาร มวล. เดินทางไปเยี่ยมชมและลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Harbin Engineering University และ Heilongjiang Academy of Science Read More »

อาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมพอลิเมอร์ อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตรเลขที่ 14407 : “สูตรและกรรมวิธีการผลิตปืนยา …

อาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมพอลิเมอร์ อนุสิทธิบัตร Read More »

อาจารย์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้ารับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโ …

อาจารย์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้ารับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ Read More »

นักศึกษาปริญาโทหลักสูตรวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแบบบรรยาย ระดับดี

นายวิทยา อาวุธเพชร นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิศวกรรมโยธาและส …

นักศึกษาปริญาโทหลักสูตรวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแบบบรรยาย ระดับดี Read More »

ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 1 ใน 5 ตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการประชุม GYSS ประจำปี 2560

อาจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา อาจารย์ประจำหลักสู …

ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 1 ใน 5 ตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการประชุม GYSS ประจำปี 2560 Read More »

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาชว์ พรหมรักษา : สนใจศึกษาการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่ออธิบายกลไกการเกิดการถ่ายโอนความร้อนกับการถ่ายโอนมวล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาชว์ พรหมรักษา สนใจศึกษาการสร้า …

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาชว์ พรหมรักษา : สนใจศึกษาการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่ออธิบายกลไกการเกิดการถ่ายโอนความร้อนกับการถ่ายโอนมวล Read More »