โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

School Activities

Engineering and Technology Publicize Schools in Krabi

On Wednesday 29 January 2020, School of Engineering and Technology Walailak University Proactive publicity To guide students to study at the university at Khlong Thom Rat Rangsan School And Khlong Phansarit Phitthaya School Krabi province There are students in Mathayomsuksa Six in Science-Mathematics which have received a lot of attention from students. Proactive public relations …

Engineering and Technology Publicize Schools in Krabi Read More »

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ร่วมกับศูนย์บริการการศึกษา จัดกิจกรรม “WU Seed Camp 2018” รุ่นที่ 3

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ร่วมกับศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม “วลัยลักษณ์สานฝัน เมล็ดพันธุ์สู่อนาคต (WU Seed Camp 2018)” รุ่นที่ 3 ด้านกลุ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนานาชาติ ระหว่างวันที่ 14 ถึง วันที่ 16 ธันวาคม 2561 มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศ เข้าร่วมจำนวน 120 คน ซี่งกิจกรรมตอนบ่ายในวันที่ 15 ธันวาคม 2561เป็นกิจกรรมแนะนำหลักสูตรทั้ง 6 ของสำนักวิชาฯ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจลักษณะงานของแต่ละหลักสูตรอย่างย่อ โดยเริ่มต้นจากการเรียนการสอน กลุ่มวิชาที่ต้องเรียน ลักษณะงานที่ทำเมื่อสำเร็จการศึกษาในแต่ละหลักสูตร เพื่อให้ได้เข้าใจกันมากขึ้น และได้รับความสนใจจากนักเรียนชั้น ม.6 เป็นอย่างมาก

กิจกรรมคณบดีและอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนักศึกษา

กิจกรรมคณบดีและอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนักศึกษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร จัดกิจกรรม ” คณบดีและอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนักศึกษา ” ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวม 3201 เวลา 18.00-20.00 น. เพื่อกำกับและติดตามการเรียน การใช้ชีวิตของนักศึกษาตลอดจนการให้คำปรึกษานักศึกษา และร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อให้นักศึกษาได้ประสบผลสำเร็จ ซึ่งสำนักวิชา ฯ มีความมุ่งหวังให้นักศึกษา สามารถเรียนในมหาวิทยาลัยได้อย่างตามแผนการศึกษา มีความสุขกับการเรียน และได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างสร้างสรรค์ มีแนวคิดและทัศนคติในการมองโลกเชิงบวก สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของสำนักวิชาได้อย่างทันเหตุการณ์

SER Students win best presentation at The 7th Science, Engineering and Resources Conference 2018

      SER Students win best presentation at The 7th Science, Engineering and Resources Conference 2018 On 24th March 2018, two undergraduate students from Department of Chemical and Process Engineering, School of Engineering and Resources (SER), Walailak University have won best oral presentation in the field of Chemistry and Chemical Engineering at The 7th …

SER Students win best presentation at The 7th Science, Engineering and Resources Conference 2018 Read More »

TORUS 6TH THEMATIC WORKSHOP: WS6: TORUS services using HUPI platform Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand February 5-9, 2018

TORUS 6TH THEMATIC WORKSHOP: TORUS services using HUPI platform Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand February 5-9, 2018 The TORUS project (Toward an Open Resources Upon Services: Cloud of environmental data) aims to make operational techniques of cloud computing (CC) in the disciplinary field of environmental science and massive databases (Big Data) for future training …

TORUS 6TH THEMATIC WORKSHOP: WS6: TORUS services using HUPI platform Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand February 5-9, 2018 Read More »