logo

งานวิจัย

นวัตกรรมต้นแบบ “เครื่องเขี่ยไข่ปูอัตโนมัติ” วิจัยโดย ผศ.ดร.ประชิด สระโมฬี หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นักวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โชว์ต้นแบบ “เครื่องเขี่ยไ …

นวัตกรรมต้นแบบ “เครื่องเขี่ยไข่ปูอัตโนมัติ” วิจัยโดย ผศ.ดร.ประชิด สระโมฬี หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยในโครงการ ” Pre Talent Mobility”

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี กับคณาจารย์ที่ได้รั …

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยในโครงการ ” Pre Talent Mobility” Read More »

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยในโครงการ “IP Audit รอบที่ 2”

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับน …

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยในโครงการ “IP Audit รอบที่ 2” Read More »

ผศ.ดร.กิตติพงค์ คุณจริยกุล ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัย

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษ …

ผศ.ดร.กิตติพงค์ คุณจริยกุล ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัย Read More »

ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ผลงานวิจัยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน ทับทรวง และรองศาสตราจารย์ ดร.กำชัย นุ้ยธิติกุล อาจารย์ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการคัดเลือกให้ขึ้นปกวารสาร Journal of Colloid and Interface Science volume 566

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษ …

ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ผลงานวิจัยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน ทับทรวง และรองศาสตราจารย์ ดร.กำชัย นุ้ยธิติกุล อาจารย์ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการคัดเลือกให้ขึ้นปกวารสาร Journal of Colloid and Interface Science volume 566 Read More »

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ หารือความร่วมมือกับ Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) ประเทศมาเลเซีย

ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ดร. สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเ …

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ หารือความร่วมมือกับ Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) ประเทศมาเลเซีย Read More »

จากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริง ผลงานปืนยางช่วยฝึกสำหรับนักเรียนตำรวจ

วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม …

จากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริง ผลงานปืนยางช่วยฝึกสำหรับนักเรียนตำรวจ Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุธน ศรีวะโร ที่ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ …

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุธน ศรีวะโร ที่ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Read More »

ระบบอบไม้อัตโนมัติ DryWooD (Walailak University) หนึ่งในผลงานของอาจารย์ประจำหลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์

คณะนักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไ …

ระบบอบไม้อัตโนมัติ DryWooD (Walailak University) หนึ่งในผลงานของอาจารย์ประจำหลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ Read More »

อาจารย์ ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะผู้บริหาร มวล. เดินทางไปเยี่ยมชมและลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Harbin Engineering University และ Heilongjiang Academy of Science

เมื่อวันที่ 17-22 มิถุนายน 2562 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย …

อาจารย์ ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะผู้บริหาร มวล. เดินทางไปเยี่ยมชมและลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Harbin Engineering University และ Heilongjiang Academy of Science Read More »