logo

กิจกรรมนักศึกษา

นักศึกษาวิศวกรรมโยธา มวล. ทัศนศึกษาดูงาน ณ บริษัท สยามมาสเตอส์คอนกรีต จำกัด

นักศึกษาวิศวกรรมโยธา มวล. ทัศนศึกษาดูงาน ณ บริษัท สยามมาสเตอส์คอนกรีต จำกัด – SICON (นครศรีธรรมราช)

เมื่อวันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร. […]

นักศึกษาวิศวกรรมโยธา มวล. ทัศนศึกษาดูงาน ณ บริษัท สยามมาสเตอส์คอนกรีต จำกัด – SICON (นครศรีธรรมราช) Read More »

เตรียมความพร้อมสู้งานด้านอาชีพ

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ จัดอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่สายงานด้านอาชีพนักพัฒนาระบบ

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ จัดอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่สายงานด้านอาชีพนักพัฒนาระบบ Read More »

ISO 14001:2015

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสู่ความเข้าใจและการนำไปใช้งานของมาตรฐาน ISO 14001:2015 สำหรับนักศึกษาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม

โครงการฝึกอบรมระบบหลักสูตรเกี่ยวกับข้อกำหนดระบบการจัดกา

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสู่ความเข้าใจและการนำไปใช้งานของมาตรฐาน ISO 14001:2015 สำหรับนักศึกษาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม Read More »

เรียนรู้นอกห้องเรียนระบบไฟฟ้า ณ สถานีไฟฟ้า Indoor GIS ระบบ 115-33kv มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า เรียนรู้นอกห้องเรียน ณ สถานีไฟฟ้า Indoor GIS ระบบ 115-33kv มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2566 รศ.ดร.อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน

นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า เรียนรู้นอกห้องเรียน ณ สถานีไฟฟ้า Indoor GIS ระบบ 115-33kv มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

โครงการสานสัมพันธ์ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์

โครงการสานสัมพันธ์ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ณ ศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าและประมงชายฝั่ง บ้านในถุ้ง

วันอาทิตย์ ที่ 20 สิงหาคม 2566 หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิ

โครงการสานสัมพันธ์ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ณ ศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าและประมงชายฝั่ง บ้านในถุ้ง Read More »

วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม บรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาเพื่อเสริมทักษะในหัวข้อ "High impact presentation"

วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม บรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาเพื่อเสริมทักษะในหัวข้อ “High impact presentation”

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 ณ อาคารวิชาการ 4 สำนักวิศวก

วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม บรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาเพื่อเสริมทักษะในหัวข้อ “High impact presentation” Read More »

วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรมอบรมการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยผู้เชี่ยวชาญ

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม สำนักวิชาวิศวกรรมศ

วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรมอบรมการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยผู้เชี่ยวชาญ Read More »

DEPA

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมเครือข่ายพันธมิตรกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ร่วมจัด “กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ นักพัฒนาระบบดิจิทัล ระดับการใช้งานชั้นเชี่ยวชาญ”

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมเครือข

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมเครือข่ายพันธมิตรกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ร่วมจัด “กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ นักพัฒนาระบบดิจิทัล ระดับการใช้งานชั้นเชี่ยวชาญ” Read More »