โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

Student Activities

วิศวกรรมไฟฟ้า ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการพี่ดูแลน้อง (New chip on board)

Electrical Engineering, Walailak University organizes a new chip on board project

On June 30, 2022 at 5:00 p.m. at the 1301 total classroom building with an electrical engineering course Organize tech solutions (Answer the elders who take care and give advice) with the main objectives: 1). First-year students have unity in the same generation and with seniors 2). First-year students have seniors to take care of …

Electrical Engineering, Walailak University organizes a new chip on board project Read More »

ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดบรรยาย PEP Talk โดยคุณศรัณยู ชูชื่น

Petrochemical and Polymers, Walailak University organized a PEP Talk by Mr. Sarunyu Chuchuen

On June 27, 2022, Petrochemical and Polymer Course, organized the 1st PEP Talk 2022 project by the special speaker Khun Sarunyu Chuchuen, Deputy Manager of Construction Engineering, CUEL Company Limited. The actual work of the speaker giving students knowledge and understanding in the field of work that the speaker has been in this is very. …

Petrochemical and Polymers, Walailak University organized a PEP Talk by Mr. Sarunyu Chuchuen Read More »

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2565

Engineering and Technology, Walailak University organizes activities to welcome new students 2022

On June 11, 2022, the School of Engineering and Technology Organize activities to welcome new students Academic Year 2022 in the morning is a recommended activity Get to know the building of the School of Engineering and Technology Children will get to know each other when they meet with an advisor. And then it’s an …

Engineering and Technology, Walailak University organizes activities to welcome new students 2022 Read More »

Congratulations to engineering students who have been allocated scholarships.

School of Engineering and Technology Congratulations to the students who have been allocated scholarships. of Walailak University by welfare services (Scholarship) Student Affairs Division has considered allocating general scholarships for semester 3/2564 by all scholarships It is a scholarship that receives support from outsiders, faculty members, alumni, as well as university personnel. to help needy …

Congratulations to engineering students who have been allocated scholarships. Read More »

นักศึกษาวิศวะไฟฟ้า ศึกษาดูงานหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าในอาคาร ม.วลัยลักษณ์

electrical engineering student Study tour of transformer and electrical system in Walailak University building

On Monday, March 21, 2022, the faculty members of the electrical engineering program School of Engineering and Technology Walailak University Lead 2nd year electrical engineering students on a field trip to the transformer and electrical room of the innovation building. and Science and Technology Tool Center 7 Walailak University Nakhon Si Thammarat Province which is in the course of electronics engineering and …

electrical engineering student Study tour of transformer and electrical system in Walailak University building Read More »

นักศึกษาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานโรงผลิตน้ำประปาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Civil engineering students visit the water supply plant of Walailak University

On Wednesday, March 9, 2022, the faculty members of the Civil Engineering Program School of Engineering and Technology Walailak University Leading 3rd year civil engineering students on a field trip at the water supply plant of the Walailak University building Nakhon Si Thammarat Province which is in the water and wastewater engineering course in civil …

Civil engineering students visit the water supply plant of Walailak University Read More »

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

“Introduction to Electrical Engineering Camp” Electrical Engineering

On December 10, 2021, the faculty of electrical engineering program School of Engineering and Technology Walailak University Organize activities to introduce courses for grade 6 students who have been selected to pursue a bachelor’s degree. electrical engineering course Walailak University in the Portfolio round of the academic year 2022. The activities are organized in an …

“Introduction to Electrical Engineering Camp” Electrical Engineering Read More »

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

Electrical Engineering, Walailak University, public relations course, Chaloem Phrakiat Somdej Phra Srinakarin School, Phuket online

On December 8-9, 2021, the faculty members of the electrical engineering program School of Engineering and Technology Walailak University public relations course Chaloem Phrakiat Somdej Phra Srinakarin School, Phuket, Phuket Province The activities are organized in an online format, ZOOM, with a large number of students participating in this activity. by being a student in …

Electrical Engineering, Walailak University, public relations course, Chaloem Phrakiat Somdej Phra Srinakarin School, Phuket online Read More »

วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม มวล. เชิญศิษย์เก่าบรรยายพิเศษ "การสร้างแรงบันดาลในใจการเรียน"

“Open your mind with the prospective chemical engineering and pharmaceutical chemistry” activities for new students in chemical engineering and pharmaceutical chemistry Mass.

On Saturday, December 4, 2021, Chemical Engineering and Pharmaceutical Chemistry Program School of Engineering and Technology Walailak University organized an activity “Open your mind to the future of chemical engineering and pharmaceutical chemistry” for students who have been selected to study at the bachelor’s degree program in Chemical Engineering and Pharmaceutical Chemistry. to prepare before …

“Open your mind with the prospective chemical engineering and pharmaceutical chemistry” activities for new students in chemical engineering and pharmaceutical chemistry Mass. Read More »

วิศวกรรมโยธา ได้จัดกิจกรรมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ "การเตรียมเอกสารผลงานเพื่อยื่นขอสามัญวิศวกร" โดย ดร. ธเนศ วีระศิริ

Civil Engineering Organizes Lecture Activities “Preparing portfolio documents for applying for an ordinary engineer” by Dr. Thanet Veerasiri

Friday, November 12, 2021 Civil Engineering Program organized a special lecture on the topic “Preparing portfolio documents for applying for a general engineer”, honored by an external speaker, Dr. Thanet Weerasiri กิจกรรมนี้ถูกจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับชั้นปีที่ 1 – 4 และศิษย์เก่าสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบถึงวิธีการขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม การเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวิศวกรรุ่นพี่สู่วิศวกรรุ่นน้อง พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายวิศวกรให้เห็นถึงความสำคัญของการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม รวมถึงการแนะนำวิธีการปฏิบัติตนก่อนเข้าสู่วิชาชีพวิศวกรรม ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือ ใบกว. ออกโดยสภาวิศวกร จำเป็นสำหรับการทำงานของวิศวกรเฉพาะงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้งานและสาธารณชน จะต้องได้รับการอบรมและทดสอบจากสภาวิศวกรในด้าน จรรยาบรรณ ความปลอดภัย กฎหมายท้องถิ่นเกี่ยวกับงานวิศวกรรมผลกระทบสิ่งแวดล้อม และทักษะวิศวกรรม จึงจะได้เป็นวิศวกรที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ประกอบด้วยสาขาวิศวกรรมควบคุม …

Civil Engineering Organizes Lecture Activities “Preparing portfolio documents for applying for an ordinary engineer” by Dr. Thanet Veerasiri Read More »